Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Struktura organizacyjna

Osoby pełniące kluczowe funkcje  

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  

Wydziały RIO  Wydziały RIO

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-08 09:55
Data modyfikacji:  2012-03-27 09:48
Data publikacji:  2012-03-27 09:48
Wersja dokumentu:  2


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 16 lipca 2004 r.w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania(Dz.U. Nr 167, poz.1747)

§ 3. W izbie tworzy się wydziały:

1)  kontroli gospodarki finansowej;

2)  informacji, analiz i szkoleń.

§ 4. 1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:

1)  przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi";

2)  opracowywanie projektu planu kontroli;

3)  opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)  kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;

2)  problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;

3)  doraźne, podejmowane w razie potrzeby.

3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej "ustawą".

4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:

1)  przygotowywanie ramowego planu pracy izb;

2)  opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;

3)  przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;

4)  przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;

5)  organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;

6)  doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;

7)  przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;

8)  współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;

9)  opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6. Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

 

Odsłon dokumentu: 120275754
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2006-02-08 09:56,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275754 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |