Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Struktura organizacyjna

Osoby pełniące kluczowe funkcje  

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  

Wydziały RIO  



Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-05-10 02:04
Data modyfikacji:  2015-03-03 10:20
Data publikacji:  2015-03-03 10:20
Wersja dokumentu:  4


Załącznik do uchwały Nr VII/2014 Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku z dnia 20 listopada 2014 r.

 

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny

 

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia wstępne

 

 

§ 1

 

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, zwany dalej "regulaminem” określa:

1) strukturę organizacyjną Izby,

2) zakresy działania wydziałów, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,

3) zakres obsługi administracyjnej Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Białymstoku w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4) zakres obsługi administracyjnej Rzecznika i Zastępcy Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,

5) zadania audytora wewnętrznego,

6) zadania radcy prawnego.

7) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

8) zasady wykonywania funkcji kierowniczych,

9) zasady podpisywania pism.

 

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1. "Izbie lub RIO" - należy przez to rozumieć Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku o zasięgu działania na terenie województwa podlaskiego (łącznie z zespołami zamiejscowymi).

 

2. "Prezesie Izby” - należy przez to rozumieć Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z siedzibą w Białymstoku.

 

3. "Kolegium Izby" - należy przez to rozumieć członków Kolegium RIO  Białymstoku i Zespołach Zamiejscowych.

 

4. "Zespole" - należy przez to rozumieć zespoły Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Białymstoku mające swoje biura w Łomży i Suwałkach.

 

5. "Składach Orzekających" - należy przez to rozumieć powołane odrębnym zarządzeniem Prezesa RIO Składy Orzekające właściwe w sprawach określonych w art. 13 pkt 1-8, 10 i 12 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

6. "Komisji ds. kontrasygnat" - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą sprawy określone w art. 13 pkt 9 ustawy.

 

7. "Komisji Orzekającej" - należy przez to rozumieć Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

8."Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.);

 

9. "Rozporządzeniu" - należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747).

 

 

§ 3

 

Izba działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

 

2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747).

 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.).

 

4. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

 

5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca  2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. Nr 136, poz. 1143 z późn. zm.).

 

6. Niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział II

 

Struktura organizacyjna

 

§ 4

 

Organem Izby jest Kolegium składające się z przewodniczącego, którym z urzędu jest Prezes Izby oraz 12 członków powołanych przez Prezesa Rady Ministrów w trybie określonym art.15 i 15a ustawy.

 

§ 5

 

1. Kolegium bada uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach określonych ustawą, w zakresie ich zgodności z prawem.

 

2. Do właściwości Kolegium, które wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, należy rozpatrywanie spraw określonych art. 18 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.

 

3. Kolegium Izby decyduje o sporządzaniu raportów, o którym mowa w art. 10a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, określa jego termin i zakres oraz wyznacza członka kolegium odpowiedzialnego za przygotowanie projektu raportu.

 

4. Kolegium odbywa protokołowane posiedzenia w siedzibie Izby, a w razie potrzeb także poza siedzibą.

 

5. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes Izby, a w przypadku jego nieobecności - zastępca prezesa izby lub wyznaczony przez prezesa członek kolegium.

 

6. Uchwały Kolegium podpisuje osoba, która przewodniczyła posiedzeniu Kolegium.

 

7. Prezes Izby kieruje napływające do RIO uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego objęte właściwością Kolegium do WIAS, który po wstępnej analizie przekazuje je poszczególnym członkom kolegium, celem ich zbadania.

 

8. Członkowie Kolegium na posiedzeniach przedstawiają wyniki badań oraz referują projekty uchwał Kolegium.

 

8. W posiedzeniach Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana.

 

 

 

§ 6

 

1. Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach wyszczególnionych w art. 13 pkt 1-8 i 12 ustawy.

 

2. Komisja ds. kontrasygnat (art. 13 pkt 9 ustawy) rozpatruje powiadomienia Izby przez skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz głównego księgowego budżetu województwa o przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, art. 48 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 57 ustawy o samorządzie województwa.

 

3. Uchwały składów orzekających i komisji, o której mowa w pkt. 2, zapadają większością głosów, zawierają uzasadnienie i są podpisywane przez ich przewodniczących.

 

4. Organizację pracy oraz tryb postępowania składów orzekających i komisji określonej
w pkt 2 ustalają ich przewodniczący.

 

5. Składy Orzekające i Komisje określone w pkt 2 oraz ich przewodniczących wyznacza Prezes Izby.

 

6. Członka sprawozdawcę wyznacza Przewodniczący Składu.

 

7. Od uchwał Składów Orzekających i Komisji służy odwołanie do Kolegium Izby.

 

 

§ 7

 

W skład Izby wchodzą:

 

1.  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej.

2.  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń.

3.  Biuro Izby.

4.  Zespoły zamiejscowe w Łomży i Suwałkach.

5.  Komórka Księgowości.

6. Audytor Wewnętrzny.

7. Radca Prawny.

8. Stanowisko pracy do spraw obsługi administracyjnej i biurowej Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Stanowisko pracy do spraw obsługi administracyjnej i biurowej Rzecznika i Zastępcy    Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

 

§ 8

 

1. W Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej tworzy się stanowiska pracy do spraw:

 

1) organizacji i nadzoru nad kontrolą,

2) wieloosobowe stanowiska ds. kontroli budżetowej, podatków i opłat lokalnych, zamówień publicznych,

3) stanowisko do spraw obsługi Wydziału.

 

2. Pracą Wydziału kieruje naczelnik Wydziału, a w czasie jego nieobecności z-ca naczelnika.

 

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „RIO.I”.

 

 

§ 9

 

1. W Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń tworzy się wieloosobowe stanowiska do spraw informacji, analiz i szkoleń.

 

2. Pracą Wydziału kieruje naczelnik Wydziału, a w czasie jego nieobecności z-ca naczelnika.

 

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "RIO.II".

 

 

§ 10

 

1. W Biurze Izby tworzy się stanowiska pracy do spraw:

 

1) kadr, szkolenia, spraw socjalnych i bhp,

2) administracyjnych i obsługi sekretariatów Izby i KRRIO,

3) informatyki

4) archiwum, zaopatrzenia i obsługi kancelaryjnej Izby,  

5) stanowiska pracowników pomocniczo-obsługowych, tj: kierowcy, sprzątaczki, robotnika gospodarczego.

 

2. Pracą Biura kieruje kierownik.

 

3. Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu "RIO.III”.

 

 

§ 11

 

1. W Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach tworzy się wieloosobowe stanowiska pracy do spraw:

1) kontroli finansowej, podatków i opłat lokalnych, zamówień publicznych,

2) informacji, analiz i szkoleń,

3) obsługi biurowej.

 

2. Zespół Zamiejscowy w Łomży przy znakowaniu spraw używa symbolu "RIO.IV", a Zespół Zamiejscowy w Suwałkach używa symbolu "RIO.V".

 

 

 

§ 12

 

1. W Komórce Księgowości tworzy się:

 

1) stanowisko głównego księgowego  - podległe bezpośrednio Prezesowi Izby,

2) stanowisko do spraw rachunkowości i prowadzenia kasy - podległe głównemu księgowemu,

 

2. Pracą Komórki Księgowości kieruje główny księgowy.

 

3. Komórka Księgowości przy znakowaniu spraw używa symbolu „RIO.VI”.

 

 

§ 13

 

1. Audytor wewnętrzny zajmuje samodzielne stanowisko podlegle bezpośrednio Prezesowi Izby.

 

2. Audytor przy znakowaniu spraw używa symbolu „RIO.VII”.

 

 

§ 14

 

1. Radca prawny zajmuje samodzielne stanowisko podlegle bezpośrednio Prezesowi Izby.

 

2. Radca prawny przy znakowaniu spraw używa symbolu „RIO.VIII”.

 

 

§ 15

 

1. Stanowisko pracy:

 

- do spraw obsługi Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- do spraw obsługi Rzecznika i Zastępcy Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

 

2. Komisja Orzekająca przy znakowaniu spraw używa symbolu „DFP-RKO.”

 

3. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy znakowaniu spraw używa symbolu „DFP-Rz.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Zakresy działania wydziałów, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy

 

§ 16

 

1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej należy:

1) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, także na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności w:

- jednostkach samorządu terytorialnego,

- związkach międzygminnych,

- stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów,

- związkach powiatów,

- stowarzyszeniach powiatów,

- samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym w samorządowych osobach prawnych,

- w innych podmiotach, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2) kontrola prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych ze stanem faktycznym i ewidencją prowadzoną w kontrolowanej jednostce,

3) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych w oparciu o wyniki kontroli, wskazujące na źródła i przyczyny nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności,

4) dokonywanie w oparciu o informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych analizy ich wykonywania pod względem kompletności oraz zgodności z wydanymi zaleceniami oraz sprawowanie nadzoru nad terminowością ich wykonania,

5) przygotowywanie, w oparciu o ustalenia kontroli projektów wniosków w sprawie naruszenia dyscypliny budżetowej,

6) opracowywanie projektu planu kontroli,

8) opracowywanie sprawozdania z wykonania planu kontroli i działalności kontrolnej,

9) zabezpieczanie i udostępnianie Kolegium Izby dokumentów związanych z przeprowadzonymi kontrolami,

10) udzielanie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów,

11) redagowanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności jst,

12) współpraca przy przygotowywaniu raportów o stanie gospodarki finansowej jst, o których mowa w art.10a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

13) przygotowywanie materiałów na stronę BIP.

 

2. Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej raz na cztery lata,

2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,

3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby,

4) sprawdzające.

 

3. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

 

4. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

 

 

 

§ 17

 

Do zakresu działania Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń należy:

 

1) przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego kwot subwencji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów do opracowania projektu budżetu oraz ich zmian w ciągu roku,

2) wstępna analiza projektów budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ich ewidencjonowanie i przekazywanie składowi orzekającemu z ewentualnymi uwagami,

3) wstępne opracowywanie projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych) w przypadku nie uchwalenia budżetu przez organ stanowiący w ustawowym terminie, przekazywanie ich wraz z projektem stosownej uchwały członkom Kolegium,

4) wstępna analiza uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach finansowych, przygotowywanie projektów wystąpień wskazujących na nieprawidłowości, przekazywanie ich członkom Kolegium wraz z projektem stosownej uchwały,

5) wstępna analiza, ewidencjonowanie i przekazywanie składom orzekającym wraz z uwagami wniosków pożyczkobiorców, kredytobiorców oraz emitentów obligacji o wydanie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki lub kredytu zaciąganego oraz wykupu obligacji przez jednostkę samorządu terytorialnego,

6) analiza (kontrola pod względem rachunkowym i formalnym) sprawozdań kwartalnych oraz półrocznych i rocznych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ich kompletowanie i przekazywanie Ministerstwu Finansów w formie elektronicznej i w uzasadnionych przypadkach w wersji papierowej,

7) wstępna analiza przedkładanych przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze i na konie roku, ich ewidencjonowanie i przekazywanie składom orzekającym z ewentualnymi uwagami,

8) ewidencjonowanie i kompletowanie uchwał Kolegium i składów orzekających w sprawach finansowych jst,

9) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

10) przygotowywanie projektów informacji przekazywanych wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o negatywnych opiniach
o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz
z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jst,

12) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce fi- nansowej,

13) przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych, mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

14) obsługa komisji d/s kontrasygnat,

15) przygotowywanie ramowego planu pracy Izby,

16) opracowywanie projektów sprawozdań z wykonania budżetu Izby oraz z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli i planu szkoleń i działalności informacyjnej,

18) redakcja strony BIP,

19) sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych osób prawnych i ich przekazywanie do GUS,

20) przekazywanie elektronicznej wersji sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej otrzymanych z jst,

21) udzielanie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów,

22) sporządzanie analiz i zbieranie danych statystycznych na potrzeby organów władzy i administracji publicznej,

23) redagowanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności jst,

24) współpraca przy przygotowywaniu raportów o stanie gospodarki finansowej jst, o których mowa w art.10a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

 

§ 18

 

1. Do zakresu działania Zespołów Izby działających w Łomży i Suwałkach należy:

 

1) kontrola gospodarki finansowej w zakresie i na zasadach ustalonych dla Wydziału Kontroli,

2) przekazywanie do Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej projektów wystąpień pokontrolnych wraz z 1 egzemplarzem protokołu z kontroli,

3) wstępna analiza projektów budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ich ewidencjonowanie i przekazywanie składom orzekającym z ewentualnymi uwagami,

4) wstępne opracowywanie projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych) w przypadku nie uchwalenia budżetu przez organ stanowiący w ustawowym terminie, przedstawianie ich wraz z projektem stosownej uchwały na posiedzeniu Kolegium.,

5) wstępna analiza uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach finansowych, przygotowywanie projektów wystąpień wskazujących na nieprawidłowości i przedstawianie ich na posiedzeniu Kolegium wraz z projektem stosownej uchwały,

6) wstępna analiza, ewidencjonowanie i przekazywanie składom orzekającym wraz z uwagami wniosków pożyczkobiorców, kredytobiorców oraz emitentów obligacji o wydanie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki lub kredytu zaciąganego oraz wykupu obligacji przez jednostkę samorządu terytorialnego,

7) analiza (kontrola pod względem rachunkowym i formalnym) sprawozdań kwartalnych oraz półrocznych i rocznych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich kompletowanie,

8) wstępna analiza przedkładanych przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze i na konie roku, ich ewidencjonowanie i przekazywanie składom orzekającym z ewentualnymi uwagami,

9) ewidencjonowanie i kompletowanie uchwał Kolegium i składów orzekających w sprawach finansowych jst,

10) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

11) przygotowywanie projektów informacji przekazywanych Prezesowi Rady Ministrów i właściwym organom o negatywnych opiniach z przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze i na koniec roku,

12) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej jst,

13) wstępna analiza, ewidencjonowanie i przekazywanie składowi orzekającemu wraz z uwagami wniosków pożyczkobiorców, kredytobiorców oraz emitentów obligacji o wydanie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki lub kredytu zaciąganego oraz wykupu obligacji przez jednostkę samorządu terytorialnego,

14) opracowywanie propozycji planów pracy, w tym projektów planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania i przekazywanie tych projektów do odpowiednich merytorycznie wydziałów,

15) udzielanie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów,

16) sporządzanie analiz i zbieranie danych statystycznych na potrzeby organów władzy i administracji publicznej,

17) redagowanie  projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności jst,

18) współpraca przy przygotowywaniu raportów o stanie gospodarki finansowej jst, o których mowa w art.10a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

2. Pracami Zespołów Izby w Łomży i Suwałkach kierują członkowie Kolegium wyznaczeni przez Prezesa Izby.

3. Prezes może w zakresie czynności powierzyć poszczególnym członkom Kolegium wykonującym swoje obowiązki w Zespołach w Łomży i Suwałkach sprawowanie nadzoru merytorycznego nad czynnościami poszczególnych pracowników, a zwłaszcza inspektorów ds. kontroli. Nadzór ten będzie sprawowany w porozumieniu z naczelnikami właściwych merytorycznie wydziałów Izby.

 

 

§ 19

 

Do zakresu działania Biura Izby należy:

 

1) opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu organizacji i funkcjonowania Izby,

2) współdziałanie w opracowaniu projektu instrukcji procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, udzielania zamówień publicznych, pobierania dochodów budżetowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych i zasad gospodarowania środkami rzeczowymi oraz współdziałanie w opracowaniu innych projektów regulaminów i instrukcji związanych z gospodarowaniem majątkiem Izby,

3) prowadzenie spraw osobowych i ich ochrona oraz prowadzenie spraw szkoleniowych pracowników Izby,

4) obsługa administracyjno-biurowa Izby,

5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

6) prowadzenie archiwum zakładowego Izby, Regionalnej Komisji Orzekającej w spra-  wach naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz Zastępcy Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,

7) obsługa informatyczna Izby,

8) wprowadzanie informacji publicznej do urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej, na stronach internetowych www.bip.gov.pl,

9) przygotowywanie projektu planu zakupów oraz projektu wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych,

10) prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,

11) przygotowywanie projektów umów i porozumień,

12) zaopatrzenie materiałowo-techniczne Izby,

13) administrowanie obiektami i pomieszczeniami Izby,

14) prowadzenie spraw modernizacyjnych i remontowych obiektów i pomieszczeń Izby,

15) odbiór ilościowy i jakościowy świadczonych na rzecz Izby robót, dostaw i usług,

16) gospodarka środkami rzeczowymi,

17) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodów,

18) przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Kolegium,

19) analiza publikacji prasowych i informowanie Prezesa Izby o krytyce prasowej dotyczącej działalności Izby,

20) obsługa biurowa sekretariatu KRRIO.

 

 

 

 

 

§ 20

 

Do zadań Komórki Księgowości należy:

 

1) prowadzenie rachunkowości Izby,

2) opracowanie, wspólnie z kierownikiem Biura, planu finansowego Izby,

3) opracowanie sprawozdań z wykonania planu finansowego Izby,

4) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej funkcjonalnej:

- wstępnej oceny celowości wydatków i zgodności ich z planem finansowym,

- bieżącej i następnej oceny dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych stanowiących przedmiot księgowań,

5) sporządzanie list wynagrodzeń,

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dbałość o terminową realizację zobowiązań,

7) terminowe ściąganie należności,

 8) opracowanie projektu instrukcji procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, udzielania zamówień publicznych, pobierania dochodów budżetowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych i zasad gospodarowania środkami rzeczowymi oraz opracowanie innych projektów zarządzeń, regulaminów lub instrukcji dotyczących rachunkowości Izby, np.: zakładowego plan kont, instrukcji inwentaryzacyjnej, itp.

 

 

 

§ 21

 

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

 

1) przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Izby oraz Ministrowi Finansów:

planu audytu wewnętrznego i sprawozdania z jego wykonania,

2) prowadzenie audytu wewnętrznego;

- współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Izby.

 

 

§ 22

 

Do zadań Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz, w szczególności:

1) udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji przepisów,

2) sporządzanie pism procesowych,

3) sprawowanie zastępstwa sądowego,

4) opiniowanie projektów:

- zawiadomień do organów ścigania o ujawnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa,

- umów i porozumień zawieranych przez Izbę,

- zarządzeń, regulaminów i instrukcji wydawanych przez Prezesa Izby.

 

 

§ 23

 

1. Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych należy prowadzenie obsługi organizacyjnej i biurowej Komisji Orzekającej.

 

2. Osoba wykonująca powyższe czynności podporządkowana jest:

- Prezesowi Izby - w zakresie wynikającym z prawa pracy,

- Przewodniczącemu Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypli-  ny finansów publicznych w zakresie prowadzenia obsługi organizacyjnej i biurowej Komisji.

 

 

§ 24

 

1. Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi Rzecznika dyscypliny finansów publicznych i jego zastępcy należy prowadzenie obsługi organizacyjnej i biurowej rzecznika i jego zastępcy.

 

2. Osoba wykonująca powyższe czynności podporządkowana jest:

- Prezesowi Izby - w zakresie wynikającym z prawa pracy,

- Rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia obsługi organizacyjnej i biurowej rzecznika i jego zastępcy.

 

 

 

Rozdział IV

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

 

 

§ 25

 

1. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Izby, Zastępcę Prezesa lub upoważnionych pracowników w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 16.30, w pozostałe dni robocze od godz. 10.00 do godz. 15.00.

 

2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 

3. Ogłoszenie o dniach i godzinach przyjęć obywateli przez osoby wymienione w pkt 1 powinno być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Izby oraz w jej Zespołach.

 

§ 26

 

1. Naczelnicy Wydziałów i Kierownik Biura obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

 

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

§ 27

 

1. Wszystkie skargi i wnioski skierowane do Izby podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków prowadzonym w Biurze Izby.

 

2. Rejestrowanie oraz kontrole terminowego załatwiania skarg i wniosków Kierownik Biura powierza imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

 

 

 

§ 28

 

Kierownik Biura oraz Naczelnicy Wydziałów są zobowiązani do:

1/ zapewnienia należytej organizacji załatwiania skarg i wniosków,

2/ sprawowania bieżącego nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków.

 

Rozdział V

 

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych.

 

 

§ 29

 

1. Pracą Izby kieruje Prezes Izby przy pomocy zastępcy.

 

2. Służbowym przełożonym wszystkich pracowników Izby jest Prezes Izby.

 

3. Zastępca Prezesa wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez Prezesa Izby.

 

5. W czasie nieobecności Prezesa pracą Izby kieruje Zastępca Prezesa.

 

 

§ 30

 

1. Naczelnicy Wydziałów i Kierownik Biura oraz członkowie Kolegium kierujący Zespołami w Łomży i Suwałkach ponoszą odpowiedzialność przed Prezesem Izby za:

 

1/ realizację zadań należących do Wydziału, Biura bądź Zespołu,

2/ organizację i skuteczność pracy Wydziału, Biura, Zespołu,

3/ porządek i dyscyplinę pracy w Wydziale, Biurze, Zespole.

 

2. Do obowiązków Naczelników Wydziałów, Kierownika Biura i członków Kolegium kierujących Zespołami należy:

 

1/ kierowanie działalnością Wydziału, Biura, Zespołu zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi i poleceniami Prezesa Izby,

2/ sprawne wykonywanie zadań i właściwe organizowanie pracy,

3/ nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników.

 

 

§ 31

 

 

1. Prezes Izby ustala zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności zastępcy prezesa, członkom kolegium, naczelnikom wydziałów, kierownikowi biura, głównemu księgowemu, audytorowi wewnętrznemu, radcy prawnemu, osobom obsługującym regionalną komisję orzekającą i rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz pracownikom zastępującym wyżej wymienione osoby w czasie ich nieobecności.

 

2. Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Biura oraz członkowie Kolegium kierujący Zespołami w Łomży i Suwałkach ustalają zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników z określeniem zasad zastępstwa (za wyjątkiem inspektorów) na okres ich nieobecności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Zasady podpisywania pism

 

 

§ 32

 

Do podpisu Prezesa Izby zastrzeżone są sprawy kierowane do:

 

1) Rady Ministrów,

2) Prezesa Rady Ministrów i Wiceprezesów Rady Ministrów,

3) Senatorów i Posłów,

4) Przewodniczących organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,

5) organów centralnych, central związkowych, terenowych organów administracji ogólnej i specjalnej.

 

 

 

§ 33

 

Zastępca Prezesa Izby podpisuje pisma w zakresie określonym przez Prezesa Izby.

 

 

§ 34

 

W czasie nieobecności Prezesa Izby pisma, o których mowa w § 32, podpisuje zastępca Prezesa.

 

§ 35

 

Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Biura oraz członkowie Kolegium kierujący Zespołami w Łomży i Suwałkach w ramach udzielonych upoważnień przez Prezesa Izby podpisują pisma niezastrzeżone do podpisu Prezesa i Zastępcy Prezesa Izby.





Odsłon dokumentu: 120275851
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2014-11-20 03:06, 2012-06-18 09:45, 2012-05-10 02:04,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275851 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |