Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Organy Izby

Kolegium Izby (Zadania i kompetencje Przewodniczącego)  Kolegium Izby (Zadania i kompetencje Przewodniczącego)

Autor:  Administrator
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-10-16 02:29
Data modyfikacji:  2017-11-08 02:01
Data publikacji:  2017-11-08 02:01
Wersja dokumentu:  5


Art. 15. (36) 1. W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.

2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu.

3. Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

4. Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Charakter członkostwa określa Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby.

5. Etatowego członka kolegium powołuje się na czas nieokreślony.

6. Pozaetatowego członka kolegium powołuje się na 6-letnią kadencję.

7. Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.

8. Członkiem kolegium może zostać osoba, która:

1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,

3)  ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy,

4)  posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych,

5)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

9. Odwołanie członka kolegium następuje w przypadku:

1)  złożenia rezygnacji ze stanowiska,

2)  utraty co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 8,

3)  stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od ich wykonania.

10. Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby odwołuje członka kolegium w przypadkach określonych w ust. 9. Przepisy art. 16a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 18. 1. (44) Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

1)  (45) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,

5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

5b) (46) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,

5c) (47) wybór kandydata na prezesa izby,

5d) (48) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby.

3. W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.

Art. 18a. (49) 1. Posiedzenia kolegium izby zwołuje prezes izby w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes izby zwołuje kolegium także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

2. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby, a w przypadku jego nieobecności - zastępca prezesa izby lub wyznaczony przez prezesa członek kolegium.

3. Rozstrzygnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał.

4. Uchwały kolegium podpisuje osoba przewodnicząca w jego posiedzeniu.

5. Z posiedzenia kolegium izby sporządza się protokół.

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)

Odsłon dokumentu: 120275940
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2012-08-03 01:00, 2012-07-17 11:41, 2009-04-23 11:08, 2003-10-16 02:38,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275940 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |