Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2011

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie  

zalecenia - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Gródku  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach  

zalecenia - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Gródku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  

zalecenia - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza w Korycinie  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza  zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-06-24 11:15
Data modyfikacji:  2011-06-24 11:15
Data publikacji:  2011-06-24 11:15
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 06 kwietnia 2011 roku (znak: RIO.I.6002-1/11), o treści jak niżej:

 

 

 

Pani

Barbara Klimaszewska

Dyrektor Zespołu Szkół

w Juchnowcu Górnym

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2010 roku, przeprowadzonej w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, księgowość i sprawozdawczość, gospodarkę pieniężną, rozrachunki i roszczenia, plan finansowy i jego wykonanie, dochody i wydatki budżetowe, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zamówienia publiczne, gospodarkę składnikami majątku, inwentaryzację, rozliczenia z budżetem gminy.

 

Analiza obowiązujących w jednostce regulacji, składających się na procedury kontroli wewnętrznej, wykazała, że nie zostały ustanowione pisemne procedury dotyczące zagadnień związanych z gromadzeniem dochodów. Skutkowało to brakiem formalnego wskazania stosowanych w tym zakresie dokumentów, zasad ich tworzenia i obiegu w jednostce oraz wykonywania kontroli wewnętrznej. Z brakiem regulacji w tym zakresie należy wiązać niewłaściwy obieg dokumentów dotyczących dochodów z najmu. Dokumenty poświadczające powstanie należności nie trafiały na stanowisko głównego księgowego, w związku z czym należne jednostce kwoty nie były przypisywane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Główny księgowy nie miał zatem podstaw do weryfikacji wysokości i terminowości wpłat. Dokumenty świadczące o powstaniu należności przechowywane były w sekretariacie Zespołu Szkół. Dodatkowo należy wskazać, że wpływające oferty wynajęcia pomieszczeń i zawierane umowy nie były objęte żadną ewidencją – str. 4 i 11-12 protokołu kontroli.

 

         Kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz obowiązującego w okresie objętym kontrolą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) wykazała, że:

a) operacje związane z odprowadzeniem gotówki z kasy na rachunek bankowy księgowane były nieprawidłowo za pośrednictwem konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”; stosownie do załącznika nr 2 do rozporządzenia, do tego typu operacji mogło być stosowane konto 140 „Środki pieniężne w drodze”. Natomiast od 2011 r. do ewidencji środków pieniężnych w drodze służy konto 141 „Środki pieniężne w drodze”, co wynika z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) – str. 8 protokołu kontroli,

b) ewidencja analityczna środków trwałych ujmowanych na koncie 011 „Środki trwałe” nie zawierała takich danych jak numer inwentarzowy czy numer dowodu księgowego będącego podstawą ujęcia składnika w księgach rachunkowych. W odniesieniu do braku numeru dowodu księgowego należy wskazać, że zapisy dokonywane w ewidencji analitycznej powinny posiadać wszystkie elementy zapisu księgowego wymagane przepisami art. 23 ust. 2 ustawy. Z kolei oznaczenie środków trwałych numerami inwentarzowymi ma znaczenie dla ochrony posiadanych zasobów rzeczowych, w tym stanowi jeden z warunków umożliwiających jednoznaczne powiązanie wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych, tj. realizacji obowiązków wynikających z art. 27 ustawy – str. 18-19 protokołu kontroli.

Kontrolą objęto prawidłowość ustalenia przez Zespół Szkół danych stanowiących podstawę sporządzenia przez Wójta Gminy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Juchnowiec Kościelny, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela. Stwierdzono, że wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli stażystów zostały przyjęte przez badaną jednostkę w wysokości 265.297,01 zł. W wyniku kontroli ustalono zaś, że zostały zaniżone o 491,48 zł poprzez nieuwzględnienie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wypłaconego w listopadzie 2010 r. dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkół w Kleosinie (szkoły obsługiwanej przez kontrolowaną jednostkę). Ponadto nieprawidłowo ustalone zostały stawki osobistego wynagrodzenia zasadniczego dla 9 nauczycieli stażystów. Zaniżenie wynosiło łącznie 333,50 zł. Stwierdzone uchybienia nie wywarły istotnego wpływu na wysokość dodatków uzupełniających wypłaconych dla nauczycieli stażystów – str. 16 protokołu kontroli.

 

W zakresie prawidłowości pobierania i gromadzenia dochodów własnych stwierdzono, że w zarządzeniach w sprawie odpłatności za korzystanie ze stołówki z dnia 24 sierpnia 2009 r. (na rok szkolny 2009/2010) i z dnia 31 sierpnia 2010 r. (na rok szkolny 2010/2011) ustalona została „dobrowolna wpłata na utrzymanie stołówki” w kwocie 2 zł miesięcznie od ucznia z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup wyposażenia kuchni i drobne remonty. Należy wskazać, że przepisy art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zakazują wliczania do opłat wnoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłków m.in. kosztów utrzymania stołówki. Projekty zarządzeń Pani Dyrektor przekazywane były Wójtowi Gminy i po zatwierdzeniu przyjmowane do stosowania. W wyniku kontroli stwierdzono, że w projekcie zarządzenia w sprawie odpłatności za obiady na rok szkolny 2010/2011, który zatwierdzony został przez Wójta Gminy, nie było zapisu na temat wpłat na utrzymanie stołówki. W 2010 r. wpłaty wnoszone przez uczniów na utrzymanie stołówki wyniosły 2.619 zł – str. 21 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek budżetowych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie zarządczej kontroli wewnętrznej, spoczywa na Pani Dyrektor, jako kierowniku jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości należą do głównego księgowego, stosownie do zakresu czynności i postanowień art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Uzupełnienie obowiązujących w Zespole procedur wewnętrznych o zagadnienia związane z gromadzeniem dochodów, mając na uwadze w szczególności zapewnienie przekazywania dokumentacji na stanowisko głównego księgowego w celu umożliwienia ujęcia w księgach należności Zespołu oraz prowadzenia kontroli terminowości i wysokości wpłat.

2. Zobowiązanie głównego księgowego do wyeliminowania uchybień w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez:

a) ewidencję środków pieniężnych w drodze na koncie 141,

b) uzupełnienie ewidencji analitycznej środków trwałych o dane wskazane w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia.

3. W zakresie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Juchnowiec Kościelny:

a) ustalanie prawidłowej wysokości wydatków faktycznie poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na potrzeby sporządzenia przez Wójta Gminy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,

b) ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia nauczycieli (Sj) w sposób określony przepisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli... (Dz. U. Nr 6, poz. 35).

4. Zaniechanie pobierania od uczniów opłat tytułem pokrycia kosztów funkcjonowania stołówki.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Odsłon dokumentu: 119833087
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119833087 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |