Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2011

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie  

zalecenia - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Gródku  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach  

zalecenia - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Gródku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  

zalecenia - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza w Korycinie  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza  zalecenia - Gmina Szumowo

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-08-29 09:03
Data modyfikacji:  2011-08-29 09:03
Data publikacji:  2011-08-29 09:03
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Gminy Szumowo przez inspektorów

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 maja 2011 roku (znak: RIO.IV.6001-1/11), o treści jak niżej:

 

 

Pan

                                                                                              Zdzisław Lutostański

Wójt Gminy Szumowo

 

         W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Szumowo za 2010 r. i inne wybrane okresy, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Szumowo na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         Zakresem kontroli objęto regulacje dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną, rozrachunki, wykonanie budżetu, realizację wybranych dochodów i wydatków, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

Analiza zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych wykazała nieprawidłowości polegające na tym, że:

a) Urząd Gminy prowadzi księgi rachunkowe Ośrodka Pomocy Społecznej, co sprzeciwia się przepisowi art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). OPS jako jednostka budżetowa jest podmiotem zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o rachunkowości, zatem na kierowniku tej jednostki spoczywają określone ustawą obowiązki, wynikające w szczególności z przepisów art. 4, art. 10 i art. 11 ust. 1 ustawy – str. 3 protokołu kontroli,

b) wspólna obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych wykonywana jest przez Urząd Gminy, przy czym stwierdzono, że księgi rachunkowe szkół prowadzone są na podstawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Urzędu, wprowadzonej przez Pana Wójta. Należy wskazać, że art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 22 kwietnia 2009 r., wyłącza czynność opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości z kompetencji jednostki prowadzącej obsługę finansowo-księgową szkół. Zatem to dyrektor każdej szkoły winien opracować regulacje wewnętrzne w tym zakresie. Nie mogą one wynikać z przepisów wprowadzonych przez Pana Wójta w związku z określeniem zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy – str. 2 i 7-8 protokołu kontroli,

c) w księgach rachunkowych jednostek oświatowych ewidencjonowane są nieruchomości, które nie zostały im  formalnie powierzone. Prawną formą gospodarowania nieruchomościami przez samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest trwały zarząd, co wynika z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.). Trwały zarząd winien być ustanowiony w drodze decyzji Pana Wójta – str. 2-3 protokołu kontroli.

 

Badając regulacje wewnętrzne składające się na procedury kontroli wewnętrznej i przyjęte zasady rachunkowości stwierdzono, że:

a) obowiązująca w okresie objętym kontrolą dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości opracowana została w 2007 r. w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), jednakże nie została zaktualizowana w związku ze zmianami rozporządzenia wprowadzonymi w 2008 r.; mimo braku zmian w regulacjach wewnętrznych znowelizowane zasady ewidencji uwzględniano w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ponadto do dnia kontroli nie została wprowadzona dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości dostosowana do mających zastosowanie od 1 stycznia 2011 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych… (Dz. U. Nr 128, poz.861). W trakcie kontroli okazano projekt nowej dokumentacji, jednakże niekompletny – str. 7-8 protokołu kontroli,

b) nie dokonywano zmian dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości także w zakresie wskazania aktualnej wersji oprogramowania stosowanego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości wymaga w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c), aby przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputera zawrzeć w dokumentacji wewnętrznej informacje na temat aktualnie stosowanej wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji – str. 6-7  protokołu kontroli,

c) nie określono, które księgi rachunkowe są prowadzone metodą tradycyjną (bez użycia programu komputerowego) – str. 10 protokołu kontroli,

d) nie został formalnie dokonany przez Pana Wójta wybór metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla wszystkich rzeczowych składników aktywów obrotowych, czego wymaga art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości – str. 65-66 protokołu kontroli,

e) nie określono zasad prowadzenia i dokumentowania gospodarki materiałami objętymi ewidencją na koncie 310 „Materiały”, w szczególności okresów dokonywania rozliczeń paliwa i służącej temu dokumentacji (w tym kart drogowych) – str. 65 i 77 protokołu kontroli.

 

Kontrola zagadnień dotyczących tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz gospodarowania jego środkami (str. 12-14 protokołu kontroli), przeprowadzona pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), wykazała, że:

a) Urząd Gminy prowadzi wspólną działalność socjalną z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy pomocy jednego rachunku bankowego (bez wyodrębnienia analitycznego środków). Gospodarka środkami ZFŚS tych jednostek prowadzona jest na zasadach określonych w regulaminie ZFŚS Urzędu, jako że OPS nie posiada własnego regulaminu. Stwierdzony stan faktyczny nie wynika z ustaleń między kierownikami jednostek, jako pracodawcami, co do prowadzenia wspólnej działalności socjalnej. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenie przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej powinno być oparte o umowę określającą w szczególności przedmiot wspólnej działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy. Umowa może także określać warunki odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu,

b) dwie ostatnie transze odpisu na 2010 r., na łączną kwotę 11.326,76 zł, przekazano na rachunek bankowy Funduszu dopiero w listopadzie 2010  r., tj. wbrew postanowieniom art. 6 ust. 2 ustawy, który nakazuje pracodawcy przekazanie na rachunek bankowy Funduszu równowartości odpisów dokonanych na dany rok w terminie do dnia 30 września tego roku,

c) wszystkim pracownikom i emerytom dokonano w 2010 r. wypłat z Funduszu zapomóg pieniężnych na sumę 41.380 zł. Powszechny charakter wypłat narusza zasadę określoną w art. 8 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą  przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Naruszenie tych zasad stanowi konsekwencję niewypełnienia dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy poprzez nieokreślenie warunków udzielania świadczeń pieniężnych w zakładowym regulaminie ZFŚS.

 

W wyniku kontroli ewidencji rozliczeń udzielonych w 2010 r. dotacji stwierdzono przeksięgowanie w księgach 2010 r., z konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych na konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych”, kwoty dotacji podlegającej zwrotowi w wysokości 149,75 zł. W związku z tym, że dotacja podlegała zwrotowi w 2011 r., jej zwrot stanowił dochód 2011 r., zatem właściwsze byłoby uwidocznienie na koncie 221 należności z tytułu dochodów budżetowych dopiero w księgach 2011 r. – str. 16  protokołu kontroli.

 

W obszarze zagadnień dotyczących realizacji wydatków budżetu (str. 56-57   protokołu kontroli) stwierdzono przypadki naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), polegające na nieprawidłowym ujmowaniu w klasyfikacji budżetowej niektórych wydatków z tytułu dotacji:

a) gminie miejskiej Zambrów przekazano dotację w wysokości 44.166,10 zł tytułem partycypacji gminy w kosztach zadania „Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze”, realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 2 sierpnia 2005 r., dotyczącego powierzenia gminie miejskiej Zambrów realizacji zadania własnego w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dotacja została ujęta w rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zamiast w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”,

b) dotację w wysokości 10.000 zł udzieloną stowarzyszeniu Klub Kolarski Legia 1928 na organizację imprezy kolarskiej ujęto nieprawidłowo do rozdziału 92695 „Pozostała działalność” zamiast do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”; ponadto zastosowano nieprawidłowy paragraf 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, zamiast paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”.

 

          Kontrola dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych, przeprowadzona pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wykazała, że zarządzeniem Nr 59/07 z dnia 14 września 2007 r. powołał Pan stałą komisję przetargową, określając jej zadania jedynie jako całości. Rozwiązanie takie nie odpowiada dyspozycji art. 21 ust. 3 ustawy,  który stanowi, że kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac – str. 61 protokołu kontroli.

W Urzędzie Gminy obowiązuje regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro, wprowadzony zarządzeniem Pana Wójta z dnia 6 kwietnia 2009 r. Regulamin w odniesieniu do zamówień o wartości przekraczającej 3.000 euro wskazuje sposób przeprowadzenia rozpoznania rynku i dokumentowania tych czynności. Kontrola wykazała brak wymaganego regulaminem udokumentowania rozpoznania rynku w odniesieniu do wszystkich zbadanych zamówień o wartości od 3.000 do 14.000 euro. W efekcie, mimo wprowadzenia stosownych procedur, brak dowodów, że wyłonienia wykonawców zamówień dokonano z zachowaniem zasady wyrażonej w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), według której wydatki publiczne powinny być realizowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Z wyjaśnień Pana Wójta i kierowników referatów wynika, że wybór wykonawców zawsze poprzedzany był rozeznaniem rynku w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże nie zostało to udokumentowane – str. 64 i 71-72 protokołu kontroli.

 

         W zakresie dochodów z najmu lokali mieszkalnych stwierdzono, że nowe stawki czynszu ustalono najemcom z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), podwyższenie wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych następuje w drodze wypowiedzenia dotychczasowych stawek, zaś ustawowy termin wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu wynosi 3 miesiące i nie może być skracany umową – str. 47-48 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była w szczególności pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, windykacji zaległości podatkowych oraz rachunkowości podatkowej, w tym rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.    

 

Badanie prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym wykazało brak reakcji organu podatkowego na nie przedłożenie przez część podatników informacji podatkowych, które stanowią podstawowy materiał dowodowy służący ustaleniu podstawy opodatkowania. Wskazuje to również na naruszenie przez organ podatkowy obowiązków wynikających z treści art. 272 Ordynacji podatkowej. W trakcie wskazywanych tym przepisem czynności sprawdzających winne zostać podjęte działania w celu ustalenia stanu faktycznego także poprzez wyegzekwowanie prawidłowo wypełnionych informacji podatkowych – str. 24 i 29 – 30 protokołu kontroli.

W aktach spraw dotyczących ulg inwestycyjnych stwierdzono brak informacji potwierdzających czy działania inwestycyjne podatników miały faktycznie charakter działań modernizacyjnych czy też remontowych, co w kontekście wskazań art. 13 ustawy o podatku rolnym ma decydujące znaczenie dla możliwości przyznania ulgi. W dokumentacji brak było również informacji czy wszystkie wykazane w przedłożonych fakturach materiały budowlane wykorzystane zostały przy realizacji inwestycji. Potwierdza to fakt, iż organ podatkowy nie prowadził oględzin co narusza zasady prowadzenia postępowania podatkowego. Zgodnie z art. 122 Op. organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym – str. 26 protokołu kontroli.

 

Ustalono, iż nie prowadzono ewidencji komputerowej (w programie komputerowym), osób prawnych, zobowiązanych do opłacania podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, na zasadach wynikających z treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107 poz. 1138) - str. 42 protokołu kontroli.

 

Kontrolowana jednostka nie posiadała, w ustanowionych regulacjach wewnętrznych, rozstrzygnięć dotyczących zasad przeprowadzania kontroli u podatników podatków i opłat lokalnych a także ustalonego planu kontroli. Zakres, częstotliwość a także okresy trwania działań kontrolnych organ podatkowy powinien ustalić na podstawie analizy potrzeb, dokonanej w oparciu o posiadaną dokumentację, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Z treści art. 281 Op. jednoznacznie wynika, iż organy podatkowe pierwszej instancji zobligowane są do prowadzenia kontroli podatkowych u podatników, celem, których jest sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – str. 43 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy.

Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie zarządczej kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały na Skarbniku Gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego określają przepisy art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zapewnienie warunków umożliwiających wykonywanie przez kierownika OPS obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

2. Zobowiązanie dyrektorów szkół do opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont...

3. Wydanie decyzji ustanawiających trwały zarząd nieruchomościami na rzecz gminnych jednostek oświatowych.

4. W zakresie dokumentacji składającej się na procedury kontroli wewnętrznej i przyjęte zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy:

a) bezzwłoczne wprowadzenie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości uwzględniającej zasady wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont...,

b) bieżące aktualizowanie postanowień dotyczących stosowanej wersji oprogramowania wykorzystywanego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

c) wskazanie ksiąg rachunkowych prowadzonych bez użycia programu komputerowego,

d) formalne określenie, na podstawie  art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości, stosowanych metod prowadzenia ewidencji wszystkich rzeczowych składników aktywów obrotowych,

e) uregulowanie okresów rozliczania i zasad dokumentowania rozliczeń materiałów ewidencjonowanych na koncie 310, przy uwzględnieniu uwag zawartych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia.

5. W zakresie zagadnień dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

a) uregulowanie, w formie umowy z kierownikiem OPS, zasad prowadzenia wspólnej działalności socjalnej,

b) terminowe przekazywanie naliczonych odpisów na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c) uzupełnienie postanowień regulaminu ZFŚS o zasady przyznawania zapomóg pieniężnych, w celu jego dostosowania do wymagań ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

6. Zapewnienie prawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej wydatków.

7. Ustalenie zasad działania komisji przetargowej przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówień publicznych w sposób zapewniający indywidualizację odpowiedzialności jej członków za wykonywane prace oraz przejrzystość prac.

8. Zapewnienie przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie dokumentowania wyboru wykonawców zamówień publicznych o wartości od 3.000 do 14.000 euro.

9. Podwyższanie wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia dotychczasowych stawek.

10. Wyegzekwowanie od podatników brakujących informacji w sprawie podatku rolnego i leśnego.

11. Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań, wynikających z treści wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej, w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz wyjaśnienia spraw w postępowaniu podatkowym.   

12. Prowadzenie ewidencji komputerowej osób prawnych zobowiązanych do opłacania podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na zasadach wynikających z treści przywołanego rozporządzenia.

13. Uzupełnienie regulacji wewnętrznych o zasady przeprowadzania kontroli u podatników podatków i opłat lokalnych oraz ustalanie planów kontroli.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Do wiadomości

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120330209
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120330209 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |