Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2011

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie  

zalecenia - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Gródku  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach  

zalecenia - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Gródku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  

zalecenia - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza w Korycinie  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza  zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-08-29 09:08
Data modyfikacji:  2011-08-29 09:08
Data publikacji:  2011-08-29 09:08
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół w Zawadach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09 czerwca 2011 roku (znak: RIO.I.6002-11/11), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Artur Skrobczyński

Dyrektor

Zespołu Szkół w Zawadach

 

         W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Zawadach za okres 2010 roku, przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, księgowość i sprawozdawczość, gospodarkę pieniężną, rozrachunki i roszczenia, plan finansowy i jego wykonanie, wydatki budżetowe, zamówienia publiczne, gospodarkę składnikami majątku, inwentaryzację, rozliczenia z budżetem gminy.

 

W związku z tym, że dla usunięcia niektórych ze stwierdzonych nieprawidłowości niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań przez Wójta Gminy Zawady, skierowane zostało do Wójta odrębne pismo zawierające stosowne wnioski dotyczące ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz Zespołu Szkół, zapewnienia prawidłowości procedury planowania finansowego oraz zapewnienia środków finansowych na realizację planu finansowego, a także prawidłowego określenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych realizowanych przez Pana Dyrektora.

 

Obsługę finansowo-księgową Zespołu Szkół w Zawadach do czasu przeprowadzenia kontroli prowadził pracownik Urzędu Gminy w Zawadach, zatrudniony na stanowisku „głównego księgowego jednostek organizacyjnych gminy”. Nie stwierdzono, aby obsługa Zespołu przez Urząd miała umocowanie w uchwale Rady Gminy podjętej na podstawie art. 5 ust. 9 w zw. z  art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – str. 3-4 protokołu kontroli. W dniu podpisania protokołu kontroli kontrolującemu okazano „porozumienie pracodawców” z  31 marca 2011 r. zawarte pomiędzy Wójtem a Panem Dyrektorem, w którym postanowiono, że z dniem 1 kwietnia 2011 r. Pani (...) zatrudniona dotychczas w Urzędzie Gminy w Zawadach na stanowisku głównego księgowego jednostek w wymiarze 4/5 etatu, zostanie przeniesiona do: Zespołu Szkół w Zawadach, gdzie będzie zatrudniona na stanowisku głównego księgowego w wymiarze 3/5 etatu; (...).

 

W zakresie podstaw prowadzenia rachunkowości stwierdzono, że ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących Zespołu odbywa się przy wykorzystaniu regulacji wewnętrznych wprowadzonych przez Wójta Gminy dla Urzędu i jednostek obsługiwanych. Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), na Panu Dyrektorze spoczywa obowiązek opracowania i wdrożenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Należy zwrócić uwagę, że stan ten był nieprawidłowy także w sytuacji prowadzenia obsługi Zespołu przez pracownika Urzędu Gminy. Według obowiązującego od dnia 22 kwietnia 2009 r. przepisu art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, czynności wykonywane w ramach wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych mogą dotyczyć zakresu wynikającego z art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości, a zatem nie obejmują ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte w szkole zasady rachunkowości.

Dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości należy opracować mając na względzie wymagania co do jej treści wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) – str. 8-9  protokołu kontroli.

 

Kontrola wykazała, że w Zespole Szkół nie zostały opracowane procedury wyboru wykonawców zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro, tj. dostaw, robót i usług, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w art. 44 ust. 3 pkt 1  stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wewnętrzne procedury winny zapewniać właściwe udokumentowanie przestrzegania tej zasady przy zlecaniu odpłatnych dostaw, robót i usług. Analiza okazanej dokumentacji nie wykazała, aby jakakolwiek procedura (zwyczajowa, nieregulowana w formie pisemnej) w tym zakresie była stosowana – str. 35-36 protokołu kontroli.

W związku z prowadzeniem, do czasu zakończenia kontroli, obsługi finansowo-księgowej Zespołu przez Urząd Gminy nie zostały wydane przez Pana Dyrektora także inne regulacje wewnętrzne składające się na przyjęte procedury kontroli. Wyjątkiem w tym zakresie jest instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona przez Pana od 1 stycznia 2006 r. – str. 6-7 protokołu kontroli. Należy wskazać, że stosownie do postanowień art. 68 i art. 69 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do ustanowienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego sytemu kontroli zarządczej. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, ochrony zasobów (art. 68 ust. 2 pkt 1, 2, 4 ustawy).

 

Kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz mających zastosowanie w okresie objętym kontrolą przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) wykazała, że:

a) zapisy księgowe dokonywane na koncie 101 „Kasa” nie zawierały numerów poszczególnych raportów kasowych. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, elementem zapisu w księgach rachunkowych jest wskazanie rodzaju i numeru dowodu źródłowego, na podstawie którego dokonano zapisu – str. 16 protokołu kontroli,

b) na dowodach źródłowych załączanych do raportów kasowych nie zamieszczano numeru raportu kasowego i pozycji, pod którymi te dowody zostały ujęte w raporcie, co naruszało postanowienia przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki pieniężnej, którymi posługiwała się jednostka – str. 16-17 protokołu kontroli,

c) nie jest możliwe jednoznaczne powiązanie zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, co narusza art. 14 ust. 2 ustawy – str. 12 protokołu kontroli,

d) nieprawidłowo prowadzona jest ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – brak wyraźnego podziału urządzeń księgowych na dotyczące środków trwałych (konto 011 „Środki trwałe”) i pozostałych środków trwałych (konto 013 „Pozostałe środki trwałe”); sporządzane w trakcie kontroli zestawienie sald kont pomocniczych majątku trwałego Zespołu polegało na „wybieraniu” poszczególnych składników z ewidencji; wskazania wymaga też, że w latach poprzedzających kontrolę nie były sporządzane zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy – str. 39 protokołu kontroli.

W związku z ostatnim z ustaleń dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych pozostaje wynik analizy zakresów czynności pracowników Zespołu wykonujących zadania z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości. Stwierdzono, że księgi inwentarzowe stanowiące ewidencję analityczną majątku trwałego Zespołu prowadzone są przez referenta Zespołu, przy braku formalnego powierzenia obowiązków w tym zakresie – str. 38  protokołu kontroli.

 

Kontrola realizacji obowiązków w zakresie inwentaryzacji wykazała, że wartość stanu oleju napędowego i oleju opałowego, które odpisywane były w koszty w dniu zakupu, nie została ustalona na koniec roku. Stosowanie metody odpisywania w koszty wartości zakupionych materiałów w dniu ich zakupu, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, wymaga ustalenia stanu tych materiałów nie później niż na dzień bilansowy, wyceny stwierdzonego stanu i skorygowania kosztów ich zakupu za dany rok o wartość stwierdzonego stanu. Zaniechanie dokonania tych czynności narusza wymagania w zakresie inwentaryzacji materiałów określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości – str. 41 protokołu kontroli.

 

W zakresie sprawozdawczości stwierdzono, że roczne sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S oraz sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010 r. sporządzone zostały z naruszeniem terminów określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.) oraz załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). Sprawozdania Rb-27S i Rb-Z opatrzone są datą 4 marca 2011 r. (sporządzone zostały w trakcie kontroli), a sprawozdanie Rb-28S z datą 3 lutego 2011 r. (termin złożenia tych sprawozdań Wójtowi upływał 1 lutego 2011 r.) – str.12-14 protokołu kontroli.

 

W wyniku badania terminowości regulowania zobowiązań stwierdzono, że jednostka na koniec 2010 r. posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 19.119,89 zł, co nie skutkowało jednakże zapłatą odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie. W złożonym wyjaśnieniu Pan Dyrektor wskazał, że Zobowiązania wymagalne dotyczyły w szczególności zakupu oleju opałowego i napędowego na łączną kwotę 16.955,23 pozostałe zobowiązania to usługi i art. biurowe na kwotę 2,164,66 na te zakupy w planie finansowym były zabezpieczone środki  tylko  księgowość Urzędu Gminy nie dokonała przelewu na rachunek bankowy szkoły. – str. 13 protokołu kontroli. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto stwierdzono, że zobowiązania wymagalne nie były wykazane w sprawozdaniu Rb-28S. Stosownej korekty sprawozdania dokonano w trakcie kontroli.

 

W zakresie kontroli wydatków poniesionych na podróże służbowe pracowników Zespołu (str. 33-35 protokołu kontroli) ustalono m.in., że polecenie wyjazdu służbowego Pana Dyrektora opatrzone datą 5 października 2010 r. (Nr 54/10) nie zawierało podpisu osoby zlecającej wyjazd. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa pracodawca. Według art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierownika jednostki organizacyjnej wykonuje wójt lub osoba przez niego upoważniona.

 

Kontroli poddano prawidłowość naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Zespołu Szkół oraz terminowość przekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy. Jak wynika z protokołu kontroli, odpis na 2010 r. powinien wynosić 95.420,52 zł (po uwzględnieniu korekty dokonanej w dniu 15 grudnia 2010 r., która zwiększała jego wysokość o 1.520,52 zł). Wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS wyniosły zaś 93.900 zł i były równe jego pierwotnemu naliczeniu. Z ustaleń kontroli wynika, że Zespół nie wnioskował o zwiększenie środków w planie wydatków na sfinansowanie odpisu po korekcie, nie przypisano też zobowiązania z tego tytułu w księgach rachunkowych; jako powód wskazano „brak środków”. Na podstawie analizy zapisów na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” ustalono, że przelewu odpisu na ZFŚS w wysokości 93.900 zł dokonano z naruszeniem obowiązujących terminów. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.), równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Faktycznie odpis przekazano na rachunek w całości do 24 listopada 2010 r., zaś do 31 maja 2010 r. jedynie 30.000 zł – str. 31-33 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości samorządowej jednostki budżetowej.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie zarządczej kontroli wewnętrznej, spoczywa na Panu jako kierowniku jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do głównego księgowego. Prawa i obowiązki głównych księgowych określa art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Wprowadzenie regulacji składających się dokumentację opisującą przyjęte w Zespole zasady rachunkowości, mając na względzie wymagania co do jej treści wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont...

2. Wprowadzenie pisemnych procedur składających się na obowiązujący w Zespole system kontroli wewnętrznej, w tym zasad wyboru wykonawców zamówień publicznych o wartości niższej niż 14.000 euro.

3. Zobowiązanie głównego księgowego Zespołu do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez:

a) wskazywanie we wszystkich zapisach księgowych rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu stanowiącego podstawę zapisu,

b) dokonywanie zapisów w księgach w sposób umożliwiający jednoznaczne ich powiązanie z dowodami księgowymi,

c) prowadzenie odrębnych urządzeń księgowych stanowiących ewidencję analityczną do kont 011 i 013,

d) sporządzanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia sald wszystkim kont ksiąg pomocniczych.

4. Nadanie referentowi Zespołu zakresu czynności uwzględniającego faktycznie wykonywane przez niego obowiązki dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej majątku trwałego.

5. Ustalanie na ostatni dzień każdego roku obrotowego stanu paliwa i opału odpisywanych w koszty w dniu zakupu, dokonywanie wyceny stwierdzonego stanu i korygowanie kosztów o ustaloną w ten sposób wartość.

6. W zakresie sprawozdawczości:

a) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych,

b) wykazywanie w sprawozdawczości zobowiązań wymagalnych istniejących na koniec okresu sprawozdawczego, tj. zobowiązań, których termin płatności minął a nie są one przedawnione lub umorzone.

7. Terminowe regulowanie zobowiązań. Występowanie do Wójta Gminy o przekazanie środków na wydatki w przypadku zagrożenia nieterminowym opłaceniem zobowiązań z powodu braku środków pieniężnych.

8. Odbywanie przez Pana Dyrektora podróży służbowych na podstawie poleceń wyjazdu podpisanych przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną.

9. W zakresie zagadnień dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

a) występowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian w planie wydatków w celu zapewnienia możliwości sfinansowania kwoty odpisu zwiększonej w wyniku korekty,

b) zwiększenie odpisu na 2011 r. o kwotę 1.520,52 zł odpowiadającą zaniżeniu odpisu za 2010 r.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

                                                                                                           Zastępca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Zawady

 

 

 

 

         W wyniku kontroli w ww. jednostce skierowano pismo z dnia 09 czerwca 2011 roku, do organu wykonawczego:

 

 

Pan

Krzysztof Wądołowski

Wójt Gminy Zawady

 

         Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła w okresie marzec – kwiecień 2011 roku problemową kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Zawadach za 2010 rok. Z ustaleń zawartych w protokole kontroli, podpisanym w dniu 19 kwietnia 2011 r. przez dyrektora Zespołu i głównego księgowego Zespołu (osobę, która do 31 marca 2011 r. prowadziła obsługę finansowo-księgową Zespołu jako pracownik Urzędu Gminy) wynika, że wyeliminowanie niektórych nieprawidłowości wymaga podjęcia stosownych czynności przez Pana Wójta.

 

Kontrola prawidłowości powierzenia majątku, którym włada Zespół Szkół, wykazała, że nieruchomości nie zostały formalnie przekazane jednostce w trwały zarząd. Prawną formą gospodarowania nieruchomościami przez samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest trwały zarząd, co wynika z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.). Trwały zarząd winien być ustanowiony w drodze decyzji Wójta po utworzeniu Zespołu uchwałą Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2003 r., stosownie do art. 51 ust. 1 w zw. z art. 56 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak wynika z arkusza organizacyjnego Zespołu na rok szkolny 2010/2011, dyrektor Zespołu nie realizuje zajęć dydaktycznych. Według uchwały Nr XII/68/07 Rady Gminy Zawady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Zawady oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorowi szkoły liczącej 9-16 oddziałów obniża się obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych do 5 godzin tygodniowo. Nie okazano żadnej dokumentacji świadczącej o zastosowaniu postanowień § 2 uchwały, z których wynika, że nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można częściowo lub całkowicie zwolnić z określonego w § 1 tej uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Dane zawarte w arkuszu organizacyjnym są zatem rozbieżne z uchwałą.

Zwrócenia uwagi Pana Wójta wymaga także stwierdzona podczas kontroli sytuacja posiadania przez Zespół Szkół zobowiązań wymagalnych w wysokości 19.119,89 zł na koniec 2010 r. Jak wynika z wyjaśnienia dyrektora Zespołu Zobowiązania wymagalne dotyczyły w szczególności zakupu oleju opałowego i napędowego na łączną kwotę 16.955,23 pozostałe zobowiązania to usługi i art. biurowe na kwotę 2,164,66 na te zakupy w planie finansowym były zabezpieczone środki  tylko  księgowość Urzędu Gminy nie dokonała przelewu na rachunek bankowy szkoły. Przekazywanie jednostkom budżetowym środków na wydatki określone w planie finansowym jest warunkiem prowadzenia przez te jednostki gospodarki finansowej z zachowaniem zasady zawartej w art. art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wymagającej aby wydatki publiczne były dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z naruszeniem terminu ustawowego odprowadzane były także przez Zespół w trakcie 2010 roku środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kontrola wykazała ponadto uchybienie obowiązkom spoczywającym na organie wykonawczym w procedurze opracowywania planu finansowego Zespołu na 2011 r. Stwierdzono, że nie zostały przekazane dyrektorowi Zespołu dane niezbędne do opracowania projektu planu finansowego, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji brak projektu planu finansowego, który winien być sporządzony i przekazany Panu Wójtowi w terminie określonym w art. 248 ust. 2 ustawy. Przedłożony przez Zespół projekt winien być przez Pana zweryfikowany w trybie, który obecnie określają przepisy § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616).

 

Reasumując, dla usunięcia części stwierdzonych w trakcie kontroli Zespołu nieprawidłowości niezbędne jest podjęcie przez Pana Wójta stosownych działań, polegających na:

a) wydaniu decyzji ustanawiającej trwały zarząd nieruchomościami, którymi włada Zespół Szkół,

b) zobowiązaniu dyrektora Zespołu do realizowania wynikającego z uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 r. tygodniowego wymiaru godzin zajęć lub formalnym zwolnieniu z realizacji zajęć na podstawie § 2 tej uchwały,

c) zapewnieniu, aby środki na wydatki objęte planem finansowym Zespołu były przekazywane Zespołowi w odpowiednim terminie i wysokości,

d) przekazywanie Zespołowi Szkół, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy, informacji niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego oraz egzekwowanie od dyrektora przedłożenia projektu planu w terminie określonym przez art. 248 ust. 2 ustawy o finansach publicznych celem dokonania przez Pana Wójta weryfikacji jego zgodności z projektem uchwały budżetowej.

 

 

 

 Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119811025
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119811025 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |