Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2011

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie  

zalecenia - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Gródku  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach  

zalecenia - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Gródku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  

zalecenia - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza w Korycinie  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza  zalecenia - Gmina Turośl

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-08-29 09:12
Data modyfikacji:  2011-08-29 09:12
Data publikacji:  2011-08-29 09:12
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Gminy Turośl

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05 lipca 2011 roku (znak: RIO.IV.6001-4/11), o treści jak niżej:

 

                                                                                     Pan

                                                                                                          Piotr Niedbała

Wójt Gminy Turośl

 

         W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Turośl za okres 2010 roku i inne wybrane okresy, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Turośl na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto regulacje dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną, rozrachunki, wykonanie budżetu, realizację wybranych dochodów i wydatków, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

Kontrola realizacji budżetu gminy na 2010 rok wykazała, iż w następstwie niepełnego wykonania zaplanowanych dochodów wystąpił niedobór środków pieniężnych dla pełnego pokrycia zaplanowanych wydatków. Z wyliczeń zawartych w protokole kontroli wynika, że zrealizowane wydatki były wyższe o 104.660,10 zł od posiadanych środków pieniężnych, pochodzących z dochodów i przychodów budżetu. Niedobór ten pokryto dokonując sprzecznej z prawem operacji finansowej, polegającej na „zapożyczeniu” do realizacji zadań budżetowych 2010 roku środków pochodzących z części oświatowej subwencji stanowiącej dochód następnego roku budżetowego – str. 19 protokołu kontroli. Należy wskazać, że zaangażowanie kwoty 104.660,10 zł z subwencji stanowiącej dochód budżetu roku 2011 skutkuje brakiem możliwości faktycznego przeznaczenia tej sumy na pokrycie wydatków przyjętych w budżecie na 2011 rok. Planowane sfinansowanie wydatków 2011 roku dochodami budżetu tego roku w części odpowiadającej kwocie 104.660,10 zł nie jest możliwe, ponieważ ujęte w księgach dochody występują wyłącznie w ewidencji, nie mając przełożenia na środki pieniężne, które można zaangażować na finansowanie budżetu. W tej części plan wydatków 2011 r. nie stanowi realnego limitu, który może być podstawą zaciągania zobowiązań. Podkreślenia też wymaga, iż na przywołaną kwestię niedozwolonego finansowania wydatków budżetu, w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych określających rodzaje środków publicznych oraz określających zasady ich gromadzenia i rozdysponowania przez jednostki sektora finansów publicznych, wskazano również w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Pana Wójta w wyniku poprzedniej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy – str. 103 protokołu kontroli.

 

Z ustaleń dotyczących organizacji wewnętrznej wynika, że w gminie Turośl nie zostało obsadzone (przewidziane regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy) stanowisko zastępcy Wójta. Nieobsadzenie tego stanowiska tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki podczas nieobecności Pana Wójta. Z uwagi na liczbę mieszkańców, stosownie do postanowień art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w gminie Turośl może być powołany jeden zastępca wójta. Według art. 28g ustawy, w przypadku zaistnienia jednej z – enumeratywnie wymienionych – przemijających przeszkód w wykonaniu zadań i kompetencji wójta (m.in. spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni), zadania i kompetencje wójta przejmuje jego zastępca, zaś w razie niepowołania zastępcy – osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów w trybie art. 28h ustawy. Wskazana regulacja w sposób jednoznaczny określa zasady kierowania gminą, z tego względu, przy zaistnieniu okoliczności w niej przewidzianych, nieobsadzenie stanowiska zastępcy Wójta może prowadzić do naruszenia ciągłości działania organu wykonawczego gminy, w tym w zakresie wykonania budżetu – str. 2, 4 protokołu kontroli.

 

         Badając zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy ustalono, że:

- instytucje kultury, tj. Biblioteka Publiczna Gminy Turośl i Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, nie zostały formalnie wyposażone w majątek (zabudowaną nieruchomość), na bazie którego prowadzą działalność kulturalną. W konsekwencji w rejestrach instytucji kultury nie dokonano odpowiednich wpisów w dziale trzecim „Mienie instytucji kultury”, nie prowadzono też przy księgach rejestrowych akt rejestrowych, co uchybia wymogom rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. Nr 20, poz.80) – str. 2-3 protokołu kontroli;

- nieruchomości, którymi dysponują jednostki oświatowe nie zostały im oddane w trwały zarząd, będący prawną formą władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ustanawiany decyzją administracyjną stosownie do postanowień art. 43-45 w zw. z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – str. 3 protokołu kontroli.

 

Urząd Gminy prowadzi wspólną działalność socjalną z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Kultury i Biblioteką. Stwierdzony stan faktyczny nie wynika z ustaleń między pracodawcami – kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych. W świetle postanowień art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) prowadzenie przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej powinno być oparte o umowę określającą w szczególności przedmiot wspólnej działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy. Umowa może także określać warunki odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu – str. 14-15 protokołu kontroli.

Badając prawidłowość gospodarowania w 2010 r. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stwierdzono wypłaty świadczeń pieniężnych dla pracowników i emerytów niemające oparcia w postanowieniach regulaminu ZFŚS, co było niezgodne z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Odnośne zasady wprowadzone zostały zarządzeniem Pana Wójta nr 5/11 z 15 lutego 2011 r. w postaci zmian do regulaminu – str. 16 protokołu kontroli.

 

         Kontrola poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle przepisów obowiązującego w okresie badanym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) wykazała, że:

a) wydatki poniesione w 2010 roku przez Urząd Gminy (z jego rachunku bankowego) w ciężar planu wydatków niewygasających z końcem roku 2009 zostały rozliczone za pośrednictwem subkont do konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” – stosownie do przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia ewidencję rozliczeń z Urzędem z tytułu niewygasających wydatków należało prowadzić w księgach budżetu na koncie 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków” – str. 12-13 protokołu kontroli;

b) zobowiązanie finansowe z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 roku zaksięgowano na koncie 134 „Kredyty bankowe”, zamiast na koncie 260 „Zobowiązania finansowe”, przeznaczonym do księgowania tego rodzaju zobowiązań stosownie do przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia; według stanu na 31.12.2010 r. saldo rozliczeń z pożyczkodawcą wynosiło 148.861 zł – str. 17 protokołu kontroli;

c) należności z tytułu udziałów w dochodach podatkowych w wysokości 21.348,32 zł bezzasadnie przeksięgowano, przed zamknięciem ksiąg rachunkowych 2010 roku, z konta 224 „Rozrachunki budżetu” na konto 140 „Inne środki pieniężne”, tworząc w ten sposób salda nieadekwatne do treści ekonomicznej obu kont określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia – str. 19 protokołu kontroli;

d) ratę subwencji oświatowej w kwocie 442.182 zł otrzymaną na rachunek budżetu w grudniu 2010 roku, a stanowiąca dochód roku 2011, nieprawidłowo zarachowano po stronie Ma konta 224. Do ujmowania wpływów stanowiących dochody przyszłych okresów przeznaczone jest konto 909 –„Rozliczenia międzyokresowe” – str. 19  protokołu kontroli;

e) nieprawidłowo na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” ujęto saldo w kwocie 5.285,84 zł wyrażające wartość wynagrodzeń podlegających refundacji przez PUP Kolno; rozrachunki z tego tytułu nie dotyczyły robót, dostaw lub usług, stosownie więc do przepisów załącznika nr 2 do rozporządzenia nie powinny być ujmowane na koncie 201 – str. 20 protokołu kontroli;

f) zestaw komputerowy o wartości 3.260,- zł, podlegający jednorazowemu umorzeniu stosownie do § 5 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia, nieprawidłowo ujęto na koncie 011 „Środki trwałe”, zamiast na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Błędne zarachowanie było konsekwencją nieprawidłowego zaplanowania i zrealizowania tego wydatku, w świetle postanowień załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków… (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, zamiast w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – str. 97-98 protokołu kontroli.

W zakresie projektowania budżetu na 2010 rok stwierdzono, iż Pan Wójt nie wykonał obowiązków informacyjnych, nałożonych obowiązującymi wówczas przepisami art. 185 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w konsekwencji czego podlegle jednostki organizacyjne nie opracowały projektów planów finansowych. Podstawowe zasady opracowania projektów planów finansowych przez jednostki organizacyjne określa obecnie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Jak ustalono, obowiązki dotyczące sporządzania planów finansowych jednostek zostały dopełnione przy konstruowaniu projektów planów (i następnie planów finansowych) na 2011 rok – str. 22 protokołu kontroli.

 

         Z ustaleń kontroli dotyczących realizacji dochodów budżetowych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika, że podstawą naliczenia opłat rocznych była wartość nieruchomości ustalona w 1994 r. Nie podejmowano działań skutkujących aktualizacją wysokości opłat, określonych przepisami art. 77 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podjęcie takich działań należy uznać za zasadne z uwagi na odległy okres ustalenia opłat w dotychczasowej wysokości – str. 68 protokołu kontroli.

Czynności kontrolne wykazały, że nie realizowano dochodów z tytułu opłat adiacenckich, zdefiniowanych w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mimo zaistnienia potencjalnych zdarzeń stanowiących podstawę do ich ustalania (budowa infrastruktury technicznej, podziały nieruchomości). Podkreślenia też wymaga, że w okresie kontrolowanym nie obowiązywały procentowe stawki opłat, których ustalenie przez Radę Gminy jest niezbędne, w świetle art. 98a ust. 1a i art. 145 ust. 2 ustawy, dla wydania decyzji określających opłaty. Uchwała w sprawie wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich została podjęta przez Radę Gminy Turośl w trakcie kontroli, w dniu 12 maja 2011 r. – str. 69-70 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych miasta, badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była w szczególności pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, windykacji zaległości podatkowych oraz rachunkowości podatkowej, w tym rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.    

Badanie prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym wykazało nieprawidłowości polegające na nie przedłożeniu do kontroli części informacji podatkowych, które stanowią podstawowy materiał dowodowy służący ustaleniu podstawy opodatkowania. Wskazuje to również na naruszenie przez organ podatkowy art. 272 Ordynacji podatkowej. W trakcie wskazywanych tym przepisem czynności sprawdzających organ podatkowy m.in. powinien podjąć działania w celu ustalenia stanu faktycznego i ewentualnego wyegzekwowania prawidłowo wypełnionej informacji (deklaracji) podatkowej – str. 29 – 30 i 34 protokołu kontroli.

Ustalono także, że kontrolowana jednostka nie posiadała, w obowiązujących regulacjach wewnętrznych, rozstrzygnięć dotyczących zasad przeprowadzania kontroli u podatników podatków i opłat lokalnych jak również ustalonego planu kontroli. Zakres, częstotliwość a także okresy ich trwania organ podatkowy powinien ustalić na podstawie analizy potrzeb, jakie wynikają z jego dokumentacji, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Z treści art. 281 Op. jednoznacznie wynika, iż organy podatkowe pierwszej instancji zobligowane są do prowadzania kontroli podatkowych u podatników, których celem jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – str. 62-62 protokołu kontroli.

 

Badając realizację obowiązków w zakresie składania oświadczeń majątkowych i ich analizy, o których mowa w art. 24h i nast. ustawy o samorządzie gminnym stwierdzono, iż na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2010 roku przedstawiona została informacja, iż wszyscy radni złożyli w terminie oświadczenia majątkowe i oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na początek kadencji 2010-2014. Nie stwierdzono natomiast by Pan Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wykonali dyspozycję art. 24h ust. 12 ustawy, nakazującą podmiotom dokonującym analizy oświadczeń majątkowych przedstawienie Radzie Gminy wymaganych informacji w terminie do dnia 30 października 2010 r. (w tym przypadku także w odniesieniu do radnych upływającej kadencji) – str. 77 protokołu kontroli.

 

         Analiza dokumentacji zbadanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wykazała, że w zarządzeniach o powołaniu komisji przetargowych Pan Wójt określał jedynie zadania komisji jako całości, co nie w pełni odpowiada wymogom art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przywołany przepis stanowi, że kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac – str. 88 protokołu kontroli.

 

W obszarze zagadnień dotyczących gospodarowania składnikami mienia ustalono, że kontrolowana jednostka posiada na stanie ciągnik, koparkę i równiarkę, przy pomocy których wykonywane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Nie stwierdzono w regulacjach wewnętrznych zasad gospodarowania tymi składnikami mienia w zakresie dysponowania oraz rozliczania robót wykonywanych z ich zastosowaniem. Jedynym udokumentowaniem prac wykonywanych przy użyciu tego sprzętu były karty drogowe, które jednakże nie zawierały danych uzasadniających wykazany czas pracy i zużycie paliwa. W znacznej części określały one tylko ogólnikowo rodzaj wykonywanych prac bez bliższego określenia miejsca, przedmiotu, czy ich zakresu. W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej na tym odcinku działalności – mając na uwadze postanowienia art. 68 ustawy o finansach publicznych – właściwe jest uzupełnienie wewnętrznych regulacji w zakresie gospodarowania wymienionymi składnikami mienia – str. 100-101 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy.

Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie zarządczej kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały na Skarbniku Gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego określają przepisy art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. W zakresie wykonywania budżetu gminy:

a) zaniechanie wykorzystywania środków pieniężnych raty części oświatowej subwencji ogólnej (w części przekraczającej zaliczone do dochodów należności na dzień 31 grudnia) stanowiącej dochód następnego roku w celu finansowania budżetu roku poprzedzającego powstanie dochodu,

b) uwzględnienie przy realizacji budżetu na 2011 rok, że kwota 104.660 zł z zaewidencjonowanych dochodów budżetu tego roku z subwencji oświatowej nie posiada faktycznie pokrycia w środkach pieniężnych.

2. Rozważenie powołania zastępcy Wójta, mając na uwadze wskazane w części opisowej wystąpienia regulacje prawne w kwestii zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy podczas zaistnienia jednej z przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji przez Pana Wójta.

3. Formalne uregulowanie podstaw władania mieniem przez jednostki organizacyjne gminy, mając na uwadze, że prawną formą władania nieruchomościami przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej jest trwały zarząd, zaś przez instytucje kultury – jako osoby prawne – forma cywilnoprawna.

4. Prowadzenie rejestru instytucji kultury w sposób zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury.

5. Zawarcie umowy w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej, stosownie do regulacji art. 9 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

6. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez:

a) prowadzenie rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków na koncie 225,

b) ujmowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na koncie 260,

c) zaniechanie przeksięgowywania z konta 224 na konto 140 należności z tytułu udziałów w dochodach podatkowych występujących na koniec roku,

d) księgowanie raty subwencji oświatowej otrzymywanej w grudniu danego roku, a stanowiącej dochód roku następnego na koncie 909,

e) zaniechanie ujmowania należności z tytułu wynagrodzeń podlegających refundacji przez PUP na koncie 201,

f) przeksięgowanie zestawu komputerowego o wartości 3.260, zł z konta 011 na konto 013; klasyfikowanie jako zakupów inwestycyjnych nabycia środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie, jak o tym stanowią przepisy załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków…

7. Rozważenie podjęcia działań skutkujących zaktualizowaniem wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

8. Ustalanie opłat adiacenckich w przypadku zaistnienia przesłanek określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Wyegzekwowanie od podatników brakujących informacji w sprawie podatku rolnego i leśnego.

10. Uzupełnienie regulacji wewnętrznych o zasady przeprowadzania kontroli u podatników podatków i opłat lokalnych oraz ustalanie planów kontroli.

11. Zapewnienie należytego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.

12. Ustalanie zasad funkcjonowania komisji przetargowej w sposób zapewniający sprawność działania komisji, indywidualizację odpowiedzialności jej członków za wykonywane prace oraz przejrzystość prac.

13. Uzupełnienie wewnętrznych regulacji o zapisy określające zasady gospodarowania składnikami mienia (ciągnikiem, koparką i równiarką), tj. w zakresie dysponowania oraz rozliczania robót wykonywanych z ich zastosowaniem, w sposób umożliwiający weryfikację rozliczanego w kartach drogowych czasu pracy pracowników i sprzętu oraz zużycia paliwa.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

Do wiadomości

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119833165
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119833165 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |