Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2011

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie  

zalecenia - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Gródku  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach  

zalecenia - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Gródku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  

zalecenia - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza w Korycinie  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza  zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-10-24 12:13
Data modyfikacji:  2011-10-24 12:14
Data publikacji:  2011-10-24 12:15
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Wiźnie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 sierpnia 2011 roku (znak: RIO.I.6002-23/11), o treści jak niżej:

 

Pani

Mariola Freling

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Wiźnie

 

         W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Wiźnie za okres 2010 roku, przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, księgowość i sprawozdawczość, gospodarkę pieniężną, rozrachunki i roszczenia, plan finansowy, wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zamówienia publiczne, gospodarkę składnikami majątku, inwentaryzację, rozliczenia z budżetem gminy.

 

Jak ustalono, Szkoła Podstawowa w Wiźnie prowadzi obsługę finansowo-księgową pozostałych szkół prowadzonych przez gminę Wizna, tj. Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie oraz Gimnazjum w Wiźnie. Ustalenia kontroli dotyczące nieprawidłowości w zakresie formalno-prawnych podstaw organizacji wspólnej obsługi szkół (str. 3 protokołu kontroli), formalno-prawnych podstaw władania przez szkoły nieruchomościami gminy oraz realizowania dochodów z majątku gminy (str. 4-5, 36 protokołu kontroli), trybu opracowywania projektów planów i planów finansowych jednostek (str. 19-20 protokołu kontroli), wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Wizna w wystąpieniu pokontrolnym z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy.

W zakresie podstaw prowadzenia rachunkowości stwierdzono, że ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących kontrolowanej Szkoły oraz obsługiwanych jednostek oświatowych odbywało się przy wykorzystaniu regulacji wewnętrznych wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiźnie z dnia 2 stycznia 2007 r. Księgi rachunkowe prowadzono wspólnie dla wszystkich jednostek metodą tradycyjną (co nie zostało określone w zarządzeniu), z wyodrębnieniem niektórych kont ksiąg pomocniczych. Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmował m.in. zakładowy plan kont, w którym dokonano podziału wykazu kont na „wykaz kont budżetu” i „wykaz kont jednostki (Szkoły Podstawowej)”, zawierając w nim w zasadzie te same symbole kont. Stan ten jest nieprawidłowy. Przede wszystkim, według obowiązującego od dnia 22 kwietnia 2009 r. przepisu art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), czynności wykonywane w ramach wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół mogą dotyczyć zakresu wynikającego z art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), a zatem nie obejmują ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte w obsługiwanych szkołach zasady rachunkowości. Obowiązek ustalenia polityki rachunkowości spoczywa na dyrektorze każdej szkoły, mimo zorganizowania wspólnej obsługi. Wymagania co do treści dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości określają przepisy art. 10 ustawy o rachunkowości, a także obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861). Podkreślenia tu wymaga, że do czasu zakończenia kontroli nie został wprowadzony w życie zakładowy plan kont Szkoły Podstawowej w Wiźnie uwzględniający zasady rachunkowości jednostki budżetowej określone w przywołanym rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. – str. 6, 8-9 protokołu kontroli.

 

         Jak wynika z ustaleń kontroli poczynionych w zakresie funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej Pani Dyrektor zatwierdzała do wypłaty wydatki dotyczące obsługiwanych szkół, dyrektorzy tych szkół autoryzowali przeprowadzane operacje tylko pod względem merytorycznym – str. 7, 8 protokołu kontroli. Wskazania wymaga, że stosownie do zasady z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) kierownik każdej jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej jednostki. Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy, o czym stanowi art. 11 ust. 3 ustawy, w związku z czym na kierowniku każdej jednostki budżetowej spoczywa odpowiedzialność za realizację planu finansowego. W sferze jednostek oświaty normę tę sankcjonuje przepis art. 39 ust. ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

Badanie prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów księgowych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów wewnętrznych oraz mającego zastosowanie do ewidencji zdarzeń w 2010 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont… (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) wykazało nieprawidłowości polegające w szczególności na:

a) nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” według poszczególnych kontrahentów. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla rozrachunków z kontrahentami należy prowadzić konta ksiąg pomocniczych, które zgodnie ze wskazaniem art. 16 ust. 1 powinny zawierać zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Zgodnie z opisem kont zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia (obecnie załącznika nr 3 do rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r.) ewidencja szczegółowa do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów – str. 9-10 protokołu kontroli;

b) nieprzestrzeganiu przy zapisach na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” zasady czystości obrotów, poprzez niestosowanie do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt dodatkowych technicznych zapisów ujemnych (załącznik nr 2, obecnie nr 3 do rozporządzenia) – str. 13 protokołu kontroli;

c) nieprowadzeniu ewidencji na koncie pozabilansowym 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, które służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków ujętych w planie finansowym (konto to było określone w planie kont przyjętym w jednostce) oraz na koncie pozabilansowym 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”; w obecnym stanie prawnym zasady ewidencji na wskazanych kontach pozabilansowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. – str. 13 protokołu kontroli;

d) niewskazywaniu przez intendenta w kwitariuszach przychodowych, służących dokumentowaniu wpłat za żywienie, daty przyjęcia gotówki. Jak wymaga art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy, dowód księgowy powinien zawierać datę dokonania operacji, data ta powinna być też uwidoczniona w zapisie księgowym (art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2) – str. 16 protokołu kontroli;

e) niezgodnym z treścią ekonomiczną konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” ujmowaniu na tym koncie operacji polegających na zakupie paliwa i następnie rozliczaniu jego zużycia w ciężar kosztów. Na koniec 2010 r. konto 234 wykazywało z takich „rozliczeń” saldo Wn w wysokości 649,60 zł, według inwentaryzacji stan paliwa również wynosił 649,60 zł, zatem nie istniała należność od pracownika z tytułu niedoborów materiałowych. Wskazania wymaga, że w badanej jednostce przyjęto zasadę odnoszenia wartości zakupionego paliwa bezpośrednio w koszty, tj. wskazano metodę, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy. Zgodnie z tą metodą, wartość zinwentaryzowanego na koniec roku zapasu paliwa należało uwidocznić na koncie 310 „Materiały” (w korespondencji z kontem kosztów). Na koncie 234 nie ujęto natomiast, wbrew ustalonym w rozporządzeniu zasadom jego funkcjonowania, rozrachunków z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Funduszu Świadczeń Socjalnych – na koniec 2010 r. stan należności z tytułu niespłaconych pożyczek wynosił 96.963 zł – str. 17-18, 44-45 protokołu kontroli;

f) niezachowaniu, wbrew wymogom art. 16 ust. 1 ustawy, zgodności pomiędzy ewidencją syntetyczną prowadzoną na koncie 011 „Środki trwałe” a ewidencją analityczną tych aktywów (księgą środków trwałych) – na koniec 2010 r. wystąpiła rozbieżność na kwotę 899.041,75 zł. – str. 38-39 protokołu kontroli. Jak wyjaśniła Pani Dyrektor Różnica między zapisem w księdze inwentarzowej a w księdze głównej w kwocie 899.041,75 zł, dotycząca budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie, wynikła z tytułu remontów i modernizacji budynku w latach 1999-2005. Zwiększenia lub zmniejszenia wartości inwentarzowych dokonuje się w tabelach amortyzacyjnych środków  trwałych, które znajdują się w księgowości SP Wizna. W trakcie kontroli dokonano stosownych korekt w księdze środków trwałych;

g) nieujęciu, wbrew przepisom wewnętrznym i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy, wartości zinwentaryzowanego na koniec 2010 r. oleju opałowego na koncie 310 z jednoczesną korektą kosztów o wartość tego stanu. Zinwentaryzowany na koniec roku stan opału wynosił łącznie 10.923,29 zł – str. 41, 44 protokołu kontroli;

h) ujmowaniu pozostałych środków trwałych w księgach rachunkowych (w ewidencji ilościowo-wartościowej) na podstawie ustnych dyspozycji dyrektorów szkół. Zasady ewidencji pozostałych środków trwałych, w tym ewentualne określenie dolnej granicy dla ujmowania obiektów inwentarzowych na koncie 013 i w księgach inwentarzowych, powinny być określone w polityce rachunkowości każdej ze szkół, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy i § 6 ust. 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. – str. 39-40 protokołu kontroli;

i) nieprowadzeniu, wbrew postanowieniom regulacji wewnętrznych, ewidencji pozaksięgowej dla materiałów (materiałów biurowych, środków czystości, paliwa), które zostały wyłączone z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej – str. 41 protokołu kontroli.

 

         Badając prawidłowość realizowania obowiązków sprawozdawczych przez jednostki budżetowe objęte scentralizowaną księgowością stwierdzono, że kontrolowana jednostka sporządziła jedno sprawozdanie finansowe (składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu), obejmując nim majątek wszystkich szkół. Należy podkreślić, że możliwość prowadzenia wspólnej obsługi szkół nie jest równoznaczna ze zniesieniem obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości, które dotyczą każdej jednostki budżetowej (stanowi o tym m.in. art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o rachunkowości). Obowiązek sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przez każdą ze szkół, na podstawie ksiąg rachunkowych, wynika z postanowień m.in. § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… Jak ujawniła kontrola, sporządzenie odrębnych sprawozdań nie było możliwe, ponieważ ewidencja przychodów, kosztów, wyniku finansowego oraz stanu funduszu nie była prowadzona z uwzględnieniem poszczególnych jednostek oświatowych – str. 14 protokołu kontroli.

         W zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych nałożonych rozporządzeniami Ministra Finansów: z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) ustalono, że:

a) nie sporządzano jednostkowych sprawozdań Rb-27S, Rb-Z i Rb-N dla poszczególnych szkół – dane o zrealizowanych przez jednostki dochodach oraz stanie tytułów dłużnych i należności agregowano w sprawozdaniach Szkoły Podstawowej w Wiźnie. Było to niezgodne w szczególności z przepisem § 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2010 r. i § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 marca 2010 r.;

b) sprawozdania Rb-27S i Rb-28S sporządzano tylko za miesiące kończące kwartały, podczas gdy stosownie do postanowień § 3 pkt 9 i 20 oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej wskazane sprawozdania należy sporządzać za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy.

W trakcie kontroli sporządzone zostały z podziałem na szkoły i podpisane przez dyrektorów poszczególnych szkół sprawozdania: Rb-27S za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 r., Rb-N za II kwartał 2011 r. oraz Rb-Z za II kwartał 2011 r. – str. 11-13 protokołu kontroli.

 

         Według postanowień wewnętrznej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Szkoły z 2 stycznia 2007 r., do druków ścisłego zarachowania należą arkusze spisu z natury „wydane do przeprowadzania inwentaryzacji” oraz karty drogowe. Ponadto zgodnie z instrukcją druki ścisłego zarachowania podlegają inwentaryzacji na koniec każdego roku. Sprawdzenie przestrzegania przywołanych regulacji wykazało, że księgą druków ścisłego zarachowania objęto arkusze spisu z natury oraz kwitariusze przychodowe – niewymienione w instrukcji, natomiast karty drogowe nie zostały objęte ewidencją. Ewidencja druków prowadzona była przez pracownika na stanowisku samodzielnego referenta. Nie udokumentowano też przeprowadzenia inwentaryzacji druków na koniec 2010 roku – str. 18-19 protokołu kontroli.

 

W ramach kontroli wydatków sprawdzono m.in. prawidłowość opracowania danych służących do sporządzenia przez Wójta Gminy Wizna sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, a także ustalenia kwot jednorazowych dodatków uzupełniających, o których mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Do opracowania danych sprawozdawczych, w tym ustalenia ujemnych różnic między wydatkami faktycznie poniesionymi w 2010 roku na wynagrodzenia i sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, w stopniach awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego oraz dyplomowego uwag nie wniesiono. Stwierdzono natomiast przypadki nieprawidłowego ustalenia osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co skutkowało nieprawidłowym podziałem kwot ujemnych różnic pomiędzy wszystkich nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (nauczycielom stażystom wypłacono dodatki uzupełniające na łącznią kwotę 4.422,79 zł, nauczycielom kontraktowym 10.324,80 zł, nauczycielom dyplomowanym 57.716,52 zł). Stwierdzone różnice między dodatkami wypłaconymi a należnymi nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego były niewielkie. Największą różnicę stwierdzono w przypadku nauczyciela kontraktowego, któremu zaniżono dodatek uzupełniający o 57,83 zł na skutek nieuwzględnienia zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego w trakcie roku, wynikającego z podniesienia kwalifikacji zawodowych. W pozostałych przypadkach nieprawidłowe ustalenie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego było z reguły powodowane obniżaniem stawki wynagrodzenia zasadniczego w przypadkach, w których dany nauczyciel pobierał wynagrodzenie za okres absencji chorobowej. Należy wskazać, że jak wynika z § 5 rozporządzenia MEN wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (okoliczność wypłaty „wynagrodzenia chorobowego” nie wpływa na wymiar zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego w rozumieniu § 3 ust. 6 rozporządzenia MEN i art. 30 ust. 2 Karty Nauczyciela). Szczegółowe zasady ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela na danym stopniu awansu zawodowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN – str. 26-33 protokołu kontroli.

 

         W ramach kontroli dochodów z tytułu opłat za żywienie w stołówce szkolnej ustalono, że wysokość tych opłat była ustalana przez komisję, w skład której wchodziła m.in. Pani Dyrektor. Ponadto stwierdzono, w oparciu o badanie wpływów za żywienie z września 2010 r., że opłaty były pobierane w stawkach niższych niż określone na rok szkolny 2010/2011 w protokole komisji. Jak wyjaśniła Pani Dyrektor, stosowanie niższych stawek miało związek z niewykorzystaniem środków na żywienie w poprzednim roku szkolnym, co pozwoliło na zachowanie stawek dotychczasowych. Należy wskazać, ze stosownie do przepisu art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w tym przypadku z wójtem gminy (art. 5c pkt 3 ustawy). Nie stwierdzono, iżby ustalenie wysokości opłat nastąpiło w porozumieniu z Wójtem Gminy Wizna – str. 36-37 protokołu kontroli.

         Obrót artykułami zakupywanymi na potrzeby prowadzenia żywienia kontrolowana jednostka ewidencjonuje za pośrednictwem konta 310 „Materiały”. W przepisach wewnętrznych nie zawarto uregulowań dotyczących prowadzenia magazynu artykułów żywnościowych, zwłaszcza nie określono stosowanych zasad dokumentowania obrotu oraz stanu magazynowego. Magazyn żywności prowadzony jest przez intendenta Szkoły, któremu zakresem czynności nie przepisano obowiązków w tym zakresie. Ponadto kontrola ewidencji księgowej obrotów magazynowych wykazała istnienie, na koniec miesięcy innych niż kończące kwartał, rozbieżności miedzy ewidencją syntetyczną i analityczną, co było powodowane niebieżącym, w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgowaniem w tych miesiącach rozchodu materiałów w ewidencji syntetycznej – str. 42-44 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek budżetowych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie zarządczej kontroli wewnętrznej, spoczywa na kierowniku jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości szkół, stosownie do przydzielonego zakresu czynności, spoczywały na pracowniku zatrudnionym na stanowisku starszego księgowego.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę ) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Wiźnie, uwzględniającej wymogi ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont…

2. Wskazanie dyrektorom obsługiwanych szkół na obowiązek opracowania dokumentacji opisującej politykę rachunkowości w kierowanych przez nich szkołach.

3. Zaniechanie autoryzowania przez Panią Dyrektor operacji gospodarczych, które winny być zatwierdzane przez dyrektorów obsługiwanych szkół jako kierowników jednostek budżetowych.

4. Zobowiązanie pracownika prowadzącego rachunkowość szkół do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez:

a) prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 201 w sposób umożliwiający ustalenie należności i zobowiązań według kontrahentów;

b) przestrzeganie zasady czystości obrotów przy dokonywaniu zapisów na koncie 130;

c) prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych 980 i 998;

d) zapewnienie wskazywania w kwitariuszach przychodowych daty przyjęcia gotówki;

e) ewidencjonowanie na koncie 234 rozrachunków z pracownikami z tytułu pożyczek udzielanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych, zaniechanie ewidencjonowania na tym koncie operacji zakupu i zużycia paliwa;

f) okresowe uzgadnianie zapisów ewidencji syntetycznej z zapisami kont analitycznych (według art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych);

g) przestrzeganie przyjętej metody ewidencji materiałów, polegającej na odpisywaniu w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu w połączeniu z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy;

h) ewidencjonowanie pozostałych środków trwałych w księgach rachunkowych w oparciu o zasady przyjęte w politykach rachunkowości szkół;

i) prowadzenie określonej w regulacjach wewnętrznych ewidencji pozaksięgowej materiałów, które zostały wyłączone z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej;

j) prowadzenie ewidencji księgowej aktywów i pasywów w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…, dla każdej obsługiwanej jednostki budżetowej;

k) bieżące księgowanie na koncie 310 rozchodu artykułów żywnościowych.

5. Zapewnienie należytego wypełniania obowiązków w kwestii sporządzania jednostkowej sprawozdawczości poszczególnych szkół, w tym z uwzględnieniem wymaganych okresów sprawozdawczych.

6. Spowodowanie przestrzegania przyjętej regulacji wewnętrznej w sprawie ewidencji i inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania; formalne objęcie tą regulacją stosowanych druków kwitariuszy przychodowych.

7. Zapewnienie ustalania osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, służących obliczeniu kwot jednorazowych dodatków uzupełniających, w sposób wynikający z przepisów Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia wykonawczego MEN.

8. Ustalanie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki, w porozumieniu z Wójtem Gminy.

9. Przypisanie intendentowi w zakresie czynności obowiązków dotyczących prowadzenia magazynu żywnościowego; określenie w regulacjach wewnętrznych stosowanych zasad dokumentowania obrotu oraz stanu magazynowego.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

    Zastępca   Prezesa

     Regionalnej Izby Obrachunkowej

    w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Wizna

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119728530
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119728530 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |