Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2011

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie  

zalecenia - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Gródku  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach  

zalecenia - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Gródku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  

zalecenia - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza w Korycinie  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza  zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-01-23 12:41
Data modyfikacji:  2012-01-23 12:41
Data publikacji:  2012-01-23 12:41
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej przeprowadzona w

Zakładzie Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04 listopada 2011 roku (znak: RIO.I.6002-26/11), o treści jak niżej:

 

 

 

Pan Stanisław Bułach

Kierownik

Zakładu Obsługi Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólno-organizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli zarządczej i rachunkowości, sprawozdawczość finansową, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, przychody i koszty, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia z budżetem gminy Sidra.

 

         W wyniku poprzedniej kontroli problemowej gospodarki finansowej Zakładu, przeprowadzonej przez RIO w 2007 r., zalecono przejęcie przez Pana jako kierownika jednostki funkcji pracodawcy wobec pracowników Zakładu, w tym głównego księgowego. Z ustaleń obecnej kontroli wynika, że w dalszym ciągu funkcję pracodawcy wobec głównego księgowego ZOGKiM sprawuje Wójt Gminy Sidra, który określa m.in. wysokość wynagrodzenia tego pracownika (akta osobowe pracownika przechowywane są w Urzędzie Gminy) – str. 2-3 protokołu kontroli. W obecnym stanie prawnym jest to niezgodne z postanowieniem art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

W wyniku poprzednio przeprowadzonej kontroli stwierdzono też, że w Zakładzie brak było dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości spełniającej wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). W związku z tym zalecono ujęcie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wszystkich danych wymaganych przepisami art. 10 ustawy, przy uwzględnieniu specyficznych rozwiązań dla jednostek sektora finansów publicznych, wynikających z przepisów, do których odesłano w części opisowej wystąpienia. Z ustaleń obecnej kontroli wynika, że opracowano jedynie wykaz kont stosowanych w Zakładzie i zasad księgowania na nich zdarzeń gospodarczych. W dalszym ciągu przywołane zalecenie pokontrolne jest aktualne w zakresie określenia:

- zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

- przyjętych zasad ewidencji środków trwałych o niskiej wartości,

- zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

- wykazu prowadzonych ksiąg rachunkowych (w Zakładzie księgi nie są prowadzone przy użyciu komputera),

- zasad ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej, wybranych spośród rozwiązań określonych – w obecnym stanie prawnym – w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych… (Dz. U. Nr 128, poz. 861),

- zasad ujmowania w księgach rachunkowych przychodów z tytułu sprzedaży wody pobranej w IV kwartale roku budżetowego i usług związanych z odprowadzaniem ścieków w IV kwartale roku budżetowego, fakturowanych w styczniu następnego roku budżetowego – w kontrolowanej jednostce od lat przychody te są zaliczane do przychodów I kwartału następnego roku budżetowego.

Rozwiązanie stosowane w praktyce w zakresie ujmowania w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego przychodów z działalności prowadzonej w IV kwartale roku poprzedniego pozostaje w kolizji z zasadą memoriału wyrażoną w art. 6 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty – str. 6-7 protokołu kontroli. Wskazania przy tym wymaga, że faktury wystawiane są w styczniu następnego roku odbiorcom usług z zastosowaniem cen wynikających z taryf obowiązujących w poprzednim roku budżetowym, natomiast dotacje przedmiotowe do tej sprzedaży są rozliczane według stawek określonych dla roku, do którego zarachowano przychody ze sprzedaży. Z ustaleń kontroli wynika, że zaliczona do przychodów 2010 roku sprzedaż związana z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w IV kwartale 2009 r. wyniosła 46.493,24 zł, a zaliczona do przychodów 2011 r. sprzedaż związana z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków  w IV kwartale 2010 r. wyniosła 55.699,61 zł – str. 8 protokołu kontroli.

        

Badając prawidłowość zapisów księgowych za 2010 rok stwierdzono także, że w styczniu tego roku na rachunek bieżący Zakładu wpłynęła kwota 13.487,29 zł tytułem dotacji przedmiotowej należnej za rok 2009, którą zarachowano do przychodów 2010 roku w kwocie netto 12.604,94 zł. Dotację przedmiotową, wynikającą z ilościowego rozliczenia za 2009 rok dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, należało ująć w księgach rachunkowych 2009 roku zapisem Wn 225 „Rozrachunki z budżetami” (należność od UG Sidra) – 13.487,29 zł, Ma 740 „Dotacje i środki na inwestycje” – 12.604, 04 zł (wartość netto dotacji), Ma 225/1 – 1.243,25 zł (należny podatek VAT). Również z rozliczeń dotacji przedmiotowych za poszczególne kwartały 2010 roku, sporządzonych na druku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIV/162/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r., wynika, że dotacje przekazane przez Urząd Gminy za I, II, III i IV kwartał były niższe od dotacji należnych (odpowiednio o 405,84 zł, 6.356,55 zł, 10.520,05 zł i 9.039,92 zł). Nieprzekazane kwoty dotacji przedmiotowych, wynikające z rozliczeń kwartalnych, należało ująć w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia kwartału. W kontrolowanej jednostce nie dokonywano przypisu należnych dotacji, tym samym w księgach rachunkowych 2010 r. nie została ujęta należność od UG Sidra z tytułu rocznego rozliczenia dotacji przedmiotowych w kwocie 9.032,92 zł oraz przychód z tytułu dotacji w kwocie netto – 8.441,98 zł i zobowiązanie z tytułu należnego podatku VAT – 590,94 zł. Stwierdzony sposób ewidencji księgowej na koncie 740 odbywał się z naruszeniem zasad funkcjonowania tego konta zamieszczonych w okresie objętym kontrolą w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont… (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.). Obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. zasady funkcjonowania konta 740, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., w zakresie ewidencji otrzymanych i należnych dotacji nie uległy zmianie. Z ustaleń kontroli wynika, że w 2011 roku ewidencja na koncie 740 również jest prowadzona niezgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w przywołanym rozporządzeniu. Podobnie jak w poprzednim roku, nie dokonano przypisu należnej dotacji na koniec I kwartału w kwocie 8.229,47 zł (netto 7.619,88 zł) oraz na koniec II kwartału – w kwocie 11.235,57 zł – str. 8-10 protokołu kontroli.

Z poczynionych ustaleń odnośnie zapisów księgowych wynika też, że opłaty z tytułu trwałego zarządu, wynoszące za 2010 r. 26.332,13 zł, nie zostały ujęte w księgach rachunkowych jako koszt działalności operacyjnej, a umorzenie tych opłat przez Wójta Gminy nie zostało odniesione na konto pozostałych przychodów operacyjnych – str. 28 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono, że wykazane w księgach rachunkowych na koniec roku należności od usługobiorców obejmują tylko należność główną. Kontrolowana jednostka nie przestrzegała przepisu § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r., według którego odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. W obecnym stanie prawnym wymóg w tym względzie ustanawia § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Jak przy tym stwierdzono, w fakturach za wodę i odprowadzanie ścieków dotyczących odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego opłacania zobowiązań, są podawane informacje o wysokości zadłużenia i odsetek za zwłokę wyliczonych na dzień wystawienia faktury – str. 15-16 protokołu kontroli.

 

Ustalono, że jako przychody z usług zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za 2010 rok przychody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.857,78 zł i przychody finansowe w kwocie 2.545,57 zł, które należało wykazać w ewidencji księgowej i w sprawozdaniu odpowiednio w par. 087 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” i w par. 092 „Pozostałe odsetki”, stosownie do przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów… (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). Do przychodów ze sprzedaży usług zaliczono również przychody z dzierżawy w łącznej kwocie 12.000 zł oraz przychody z tytułu wynajmu mieszkań z gminnego zasobu – 1.951,68 zł, które w ewidencji księgowej i w sprawozdaniu należało wykazać w par. 075 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”. Po uwzględnieniu ustaleń kontroli wartość przychodów ze sprzedaży usług, podlegająca wykazaniu w par. 083 „Wpływy z usług”, powinna wynieść 619.143,52 zł, zamiast 643.498,55 zł.

Kwota przychodów z tytułu dotacji została wykazana w rocznym sprawozdaniu Rb-30S w kwocie 139.852,15 zł, w tym 12.604,94 zł z rozliczenia dotacji za 2009 rok. Kwota ta jest zgodna z ewidencją prowadzoną na koncie 740, ale obejmuje tylko te dotacje przedmiotowe, które wpłynęły na rachunek bieżący zakładu w ciągu roku budżetowego. Rzeczywiste przychody netto z tytułu dotacji przedmiotowych za 2010 rok wyniosły 135.695,76 zł. Z uwagi na niewłaściwą ewidencję księgową w zakresie dotacji zaniżony został stan środków obrotowych na koniec 2010 roku oraz stan należności o kwotę 9.039,92 zł i stan zobowiązań o 591,40 zł. Ponadto brak przypisów dotacji należnych za poszczególne kwartały miał również negatywne odbicie w zakresie danych podlegających prezentacji w sprawozdaniach Rb-N o stanie należności.

Sprawozdanie Rb-30S za I półrocze 2011 r. jest obarczone takimi samymi błędami, jak sprawozdanie za 2010 r. W sprawozdaniu tym przychody wykazane w poszczególnych paragrafach są niezgodne ze stanem rzeczywistym – str. 10-12 protokołu kontroli.

Nieprawidłowości stwierdzono też w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok, składającym się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Były one pochodną wadliwie prowadzonej ewidencji na niektórych kontach oraz niewłaściwego wykazywania lub pomijania danych w poszczególnych pozycjach i częściach sprawozdania, na przykład:

- w pasywach bilansu suma danych wykazanych w części A. „Fundusz” i w części D. „Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ” wynosi razem 6.224.025,34 zł i jest o 4.153,35 zł wyższa od łącznej sumy bilansowej pasywów. Rozbieżność ta wynika z wykazania w wierszu A. i A.I. „Fundusz jednostki” danych w takiej samej kwocie wynoszącej 6.176.552,03 zł,

- w rachunku zysków i strat w poz. A.I. „Przychody netto ze sprzedaży produktów” wykazano kwotę 633.095,20 zł, która nie obejmuje dotacji przedmiotowych wynoszących netto 139.852,15 zł, ale zawiera przychody finansowe w wysokości 2.545,47 zł. Prawidłowo w poz. A.I. należało wykazać kwotę 770.399,78 zł (633.095,20 zł + 139.852,15 zł – 2.545,47 zł), co zmieniłoby również łączną kwotę przychodów netto ze sprzedaży z 783.350,70 zł na 780.805,23 zł,

- w zestawieniu zmian w funduszu jednostki nie wypełniono poz. II. „Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)”, w której należało zamieścić kwotę 6.176.552,03 zł, oraz poz. III. „Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)” i poz. III.2. „Strata netto (-)”, w których należało uwidocznić kwotę minus 4.153,35 zł (saldo Wn konta 860).

Szczegółowe ustalenia w omawianym zakresie zostały przedstawione na str. 12-14 protokołu kontroli.

 

Badaniu poddano zgodność planu finansowego na 2010 rok z wymogami art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Według tego przepisu podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Stwierdzono, że zarówno w projekcie planu finansowego, jak i w planach finansowych dostosowanych do uchwały budżetowej i jej zmian nie występują planowane stany należności i zobowiązań na początek i koniec roku. W planie finansowym ZOGKiM zostały uwzględnione dochody i wydatki, podczas gdy przywołana regulacja wymaga określania w planie finansowym przychodów, kosztów i innych obciążeń. Plan finansowy na 2010 rok nie zawierał kosztów amortyzacji i przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji (obecnie obowiązujące przepisy nie określają tego rodzaju przychodów).

Plan finansowy Zakładu na 2011 rok również został opracowany w układzie obejmującym dochody zamiast przychodów i wydatki zamiast kosztów, a dochody zostały zaplanowane tylko w dwóch paragrafach klasyfikacji budżetowej – 0830 „Wpływy z usług” i 265 „Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy”. Plan nie wyróżnia przychodów z najmu i dzierżawy (łącznie 16.640 zł) oraz przychodów z tytułu odsetek. Plan finansowy, w zakresie kosztów i innych obciążeń, nie obejmuje kosztów amortyzacji. W planie na 2011 rok nie występują też planowane stany należności i zobowiązań na początek i koniec roku – str. 17-19 protokołu kontroli.

 

Kontrolowany zakład budżetowy pełni funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Z danych zawartych we wniosku Zakładu o zatwierdzenie taryf na 2010 rok wynikało, że niezbędne przychody gwarantuje cena netto wody w wysokości 2,97 zł/m3 i cena netto za odprowadzanie ścieków w wysokości 11,91 zł/m3. W załączonej do wniosku tabeli A, porównującej ceny i stawki opłat taryfy obowiązującej z taryfą nową w zakresie zaopatrzenia w wodę, zamieszczono w kol. 3 „Taryfa obowiązująca” cenę wody w wysokości 2,97 zł/m3 (składającą się z obowiązującej w rozliczeniach z odbiorcami usług ceny brutto 2,25 zł/m3, powiększonej o dopłatę dla zakładu w wysokości 0,72 zł/m3), a w kol. 4 „Taryfa nowa” cenę netto 2,97 zł/m3, zamiast ceny brutto w kwocie 3,18 zł/m3. Wskazana w tabeli nowa cena 2,97 zł/m3 została potraktowana jako propozycja zatwierdzenia nowej ceny brutto. W taki sam sposób wypełniono tabelę B obrazującą porównanie taryfy dotychczasowej z taryfą nową w zakresie odprowadzania ścieków. W kol. 3 „Taryfa obowiązująca” uwidoczniono cenę usługi odprowadzania ścieków w wysokości 10,82 zł/m3 (składającą się z obowiązującej w rozliczeniach z odbiorcami usług ceny brutto 3,21/m3 zł, powiększonej o dopłatę dla zakładu w wysokości 7,61 zł/m3), a w kol. 4 „Taryfa nowa” cenę netto 11,81 zł/m3, zamiast ceny brutto w kwocie 12,74 zł/m3. Wskazana nowa cena 11,81 zł/m3 została potraktowana jako propozycja zatwierdzenia nowej ceny brutto. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami § 2 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) ceny za dostarczoną wodę i za odprowadzone ścieki, w tym określone we wniosku o zatwierdzenie taryf, powinny uwzględniać podatek od towarów i usług.

         Z danych przedstawionych w tabeli na str. 20 protokołu kontroli wynika, że podjęte przez Radę Gminy Sidra uchwały w sprawie zatwierdzenia wnioskowanych taryf w rzeczywistości są uchwałami ustalającymi taryfy dla dostaw wody i odprowadzania ścieków, co jest niegodne w szczególności z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Między innymi taryfa dotycząca odprowadzania ścieków jest określana we wniosku Zakładu bez uwzględnienia podziału na grupy odbiorców, podczas gdy w uchwale organu stanowiącego przyjęte są ceny dla trzech grup odbiorców usług. Niewyodrębnianie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne we wniosku o zatwierdzenie taryf taryfowych grup odbiorców usług (zdefiniowanych w art. 2 pkt 13 ustawy) stanowi naruszenie przepisów art. 20 ust. 2 i 3 ustawy oraz przepisów przywołanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Ponadto należy wskazać, że jak wynika z kopii dokumentów zawartych w załączniku nr 4 do protokołu kontroli wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wpłynął do Urzędu Gminy 19 listopada 2009 r. (podpisany przez Pana Kierownika wniosek nie zawiera daty jego sporządzenia). Jak o tym stanowi art. 24 ust. 2 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno przedstawić wójtowi wniosek o zatwierdzenie taryf w terminie 70 dni przed planowanym dniem ich wejścia w życie – str. 19-22 protokołu kontroli.

         Sprawa nieprawidłowości w zatwierdzaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w świetle art. 24 ustawy, w tym także przedłużenie przez Radę Gminy na rok 2011 obowiązywania taryf dotychczasowych – niezgodnie z wnioskiem Zakładu, zostanie też poruszona w wystąpieniu do Wójta Gminy Sidra, skierowanym w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy.

         Jak wykazała kontrola, w Zakładzie nie zostały ustanowione procedury wyboru wykonawców zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ustawa o finansach publicznych w art. 44 ust. 3 pkt 1 stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wewnętrzne procedury winny więc zapewniać właściwe udokumentowanie przestrzegania tej zasady przy zlecaniu odpłatnych dostaw, robót i usług – str. 25 protokołu kontroli.

 

         Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej wykładni przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości samorządowego zakładu budżetowego.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, spoczywa na kierowniku jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Do obowiązków kierownika jednostki należy też ustalenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz dokonywania wstępnej kontroli operacji gospodarczych i dokumentów ich dotyczących spoczywają na głównym księgowym zakładu budżetowego, na podstawie przydzielonego zakresu czynności i art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Wykonywanie przez Pana Kierownika czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec głównego księgowego ZOGKiM, stosownie do art. 7 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte w zakładzie budżetowym zasady (politykę) rachunkowości, uwzględniającej wymagania art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, mając na uwadze tezy zawarte w części opisowej wystąpienia i protokole kontroli.

3. Zobowiązanie głównego księgowego do:

a) prowadzenia zapisów księgowych na koncie 740 „Dotacje i środki na inwestycje”, w zakresie dotacji należnych, zgodnie z zasadami jego funkcjonowania określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.;

b) ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń dotyczących rozliczania ciążących na Zakładzie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami (koszt tych opłat winien być ujmowany na koncie 403 „Podatki i opłaty”, zaś ewentualne umorzenie należności na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”);

c) ujmowania w księgach rachunkowych odsetek od należności, nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych za ten kwartał, jak tego wymaga § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.;

d) dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, celem eliminacji wskazanych w protokole kontroli nieprawidłowości w zakresie prezentowania poszczególnych danych sprawozdawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej klasyfikacji budżetowej poszczególnych rodzajów przychodów Zakładu.

5. Sporządzanie planu finansowego zakładu budżetowego zawierającego elementy wymagane przez art. 15 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dostosowanie planu finansowego zakładu budżetowego na 2011 rok do wymogów prawa, poprzez:

a) zastąpienie użytych w aktualnym planie sformułowań „dochody i wydatki”, sformułowaniami „przychody oraz koszty i inne obciążenia”;

b) dokonanie wydzielenia z przychodów w paragrafie 083 „Wpływy z usług” przychodów podlegających planowaniu i ewidencji w innych podziałkach klasyfikacyjnych;

c) ujęcie w pozostałych obciążeniach kosztów amortyzacji;

d) zamieszczenie stanu zobowiązań i należności na początek i koniec roku.

6. W zakresie wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

a) przedkładanie wniosków Wójtowi Gminy w terminie wskazanym w art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

b) określanie cen i stawek opłat z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf…

7. Opracowanie pisemnych procedur wyboru wykonawców zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro.

8. Rzetelną realizację wniosków pokontrolnych.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Sidra

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119807656
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119807656 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |