Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2011

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie  

zalecenia - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Gminne Centrum Kultury w Gródku  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach  

zalecenia - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Gródku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  

zalecenia - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza w Korycinie  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza  zalecenia - Miasto Grajewo

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-02-02 01:46
Data modyfikacji:  2012-02-02 01:46
Data publikacji:  2012-02-02 01:46
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Grajewie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03 stycznia 2012 roku (znak: RIO.I.6001-13/11), o treści jak niżej:

 

 

Pan

                                                                                              Adam Kiełczewski

Burmistrz Grajewa

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta Grajewo za 2010 r. i inne wybrane okresy, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Grajewo na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         Zakresem kontroli objęto regulacje dotyczące ustroju i funkcjonowania miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną, rozrachunki, wykonanie budżetu, realizację wybranych dochodów i wydatków, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

W okresie objętym kontrolą, do upływu kadencji, funkcję Burmistrza Grajewa pełnił Pan Krzysztof Waszkiewicz.

 

Stwierdzono, że Urząd Miasta Grajewo prowadzi obsługę finansowo-księgową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, co sprzeciwia się postanowieniom art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jednostka ta, działająca w formie jednostki budżetowej, jest podmiotem zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o rachunkowości, zatem na jej kierowniku spoczywają określone ustawą obowiązki, wynikające w szczególności z przepisów art. 4, art. 10 i art. 11 ust. 1 ustawy.

Ponadto z ustaleń kontroli wynika, że nie były ustanawiane przez kierownika MOSiR procedury składające się na system kontroli wewnętrznej w tej jednostce – przepisy wewnętrzne wydawane przez Burmistrza Grajewa stosowane były także przy prowadzeniu gospodarki finansowej MOSiR. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) nakłada na kierownika każdej jednostki sektora finansów publicznych obowiązki w zakresie organizacji kontroli zarządczej – art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3. W świetle standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, ogłoszonych komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), zapewnienie właściwego funkcjonowania kontroli zarządczej wymaga udokumentowania organizacji systemu kontroli w jednostce, co powinno przejawiać się we wprowadzeniu przez kierownika MOSiR pisemnych procedur wewnętrznych (instrukcji) służących zapewnieniu realizacji celów tej kontroli wskazanych przywołanymi przepisami ustawy – str. 4-5 protokołu kontroli.

 

         W zakresie ewidencji operacji w księgach rachunkowych stwierdzono, że stosowane zasady ewidencji dochodów w księgach Urzędu jako jednostki budżetowej nie wynikają z przyjętych zasad rachunkowości, a także wykazują sprzeczność z zasadami ujmowania tych operacji obowiązującymi w okresie objętym kontrolą na podstawie przepisów załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), a obecnie na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 861). Jak wynika z ustaleń zawartych na str. 9 protokołu kontroli, dochody (w tym dochody przypisane w księgach Urzędu) gromadzone są bezpośrednio na rachunku budżetu gminy, zaś zapisy w ewidencji Urzędu obrazujące realizację dochodów dokonywane są na koncie 800/5 “Fundusz jednostki – dochody”. Ewidencjonowanie realizacji dochodów bezpośrednio na koncie 800 należy uznać za nieuzasadnioną zmianę określonych rozporządzeniem zasad funkcjonowania tego konta. Do powielania zapisów dotyczących dochodów realizowanych za pośrednictwem rachunku budżetu służy konto 130 “Rachunek bieżący jednostki”.

 

         Kontrola sprawozdawczości wykazała rozbieżność między danymi sprawozdań Rb-28S i Rb-Z za 2010 r. w zakresie zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu Rb-28S wszystkie zobowiązania wykazano prawidłowo jako niewymagalne. Natomiast w sprawozdaniu Rb-Z bezpodstawnie – jak wynika z ustaleń zawartych na str. 10 i 16 protokołu kontroli – wykazano jako wymagalne zobowiązanie w wysokości 114 zł.

 

Analiza procedury uchwalania budżetu na 2010 r. wykazała, że podległe jednostki otrzymały informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych z przekroczeniem terminu określonego w obowiązującym w okresie objętym kontrolą art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Burmistrz winien w ciągu 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu przekazać stosowne informacje podległym jednostkom. Przedstawienie Radzie Miasta projektu uchwały budżetowej miało miejsce 13 listopada 2009 r., natomiast informacje podległym jednostkom przekazano 23 listopada 2009 r. Z opóźnieniem (jednodniowym) przekazana została także informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z podjętej uchwały budżetowej. Ustawowo określony termin przekazania tej informacji wynosi 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej. Od 1 stycznia 2010 r. terminy przekazywania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych i planów finansowych określają przepisy art. 248 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – str. 21-22 protokołu kontroli.

 

Analiza dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykazała, że druga rata za zezwolenia nr I/24/B/19/09 i nr I/24/C/20/09 z dnia 30 września 2009 r. została wpłacona przez przedsiębiorcę po terminie wskazanym ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Druga rata za 2010 r., zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy, winna być wniesiona w terminie do 31 maja 2010 r. Z okazanej dokumentacji wynika zaś, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wymienionych zezwoleń wpłacił należną kwotę 8 czerwca 2010 r. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa w przypadku niedokonania opłaty w terminach określonych w ustawie. Ustalono, iż przedsiębiorca ubiegając się o wydanie zezwoleń złożył oświadczenie, w którym potwierdził znajomość przepisów ustawy mówiących o konsekwencjach wynikających z nieterminowej zapłaty za zezwolenia. Nieterminowa wpłata nie skutkowała żadnymi czynnościami kontrolowanej jednostki związanymi z faktem wygaśnięcia zezwoleń. Z wyjaśnienia pracownika Urzędu złożonego w tej sprawie wynika, iż zezwolenia nie zostały wygaszone, ponieważ Burmistrz uznał, że:

- nieterminowe uiszczenie opłaty w przypadku tego przedsiębiorcy zdarzyło się po raz pierwszy,

- wygaszenie zezwoleń spowoduje zmniejszenie zatrudnienia,

- wygaszenie zezwoleń pomniejszy dochód, który miasto przeznacza na profilaktykę i walkę z alkoholizmem.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewiduje uznaniowości w kwestii wygaszenia decyzji z uwagi na przekroczenie terminu wniesienia opłaty, bowiem zezwolenie wygasa z mocy prawa. Dodatkowo przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia – art. 18 ust. 13 ustawy – str. 34-35 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych, badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Burmistrz. Kontrola prowadzona była w szczególności pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, windykacji zaległości podatkowych oraz rachunkowości podatkowej, w tym rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.                 

 W zakresie prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym w grupie podatników – osób fizycznych ustalenia dotyczyły braku części informacji podatkowych, które stanowią podstawowy materiał dowodowy służący ustaleniu podstawy opodatkowania. W trakcie kontroli organ podatkowy, stosownie do wskazań art. 272 Ordynacji podatkowej podjął działania w celu ustalenia stanu faktycznego i wyegzekwowania prawidłowo wypełnionych informacji – str. 41 i 44 protokołu kontroli.    

Badanie zagadnień dotyczących terminowości wpłat podatków wskazało przypadki nie pobierania odsetek od zaległości podatkowych lub ich pobór w niewłaściwej wysokości na łączną kwotę 61,00 zł. Narusza to wskazania art. 53 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej stanowiące, że od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę, od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.  Zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1373) w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, z uwzględnieniem stawek określonych w obwieszczeniach Ministra Finansów – str. 46, 53 oraz 56 protokołu kontroli.   

Analiza regulacji wewnętrznych urzędu wykazała, że w instrukcji prowadzenia ewidencji księgowej przy użyciu komputera nie określono aktualnie użytkowanej wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jej eksploatacji w przypadku zmian, systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. Wymóg taki wynika z treści art. 10 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) – str. 64 protokołu kontroli.

Ponadto jak wskazuje opis zawarty na stronie 58 protokołu kontroli nie ustanowiono zasad i terminów postępowania z zaległościami podatkowymi jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce, do ustanowienia, którego zobligowany jest kierownik jednostki przepisami ustawy o finansach publicznych.        

   Weryfikacja działań organu podatkowego związanych z prowadzeniem kontroli podatkowych wykazała, że w regulacjach wewnętrznych Urzędu Miasta Grajewo nie ustanowiono zasad przeprowadzania kontroli podatkowych i nie ustalono planu kontroli. Organy podatkowe I instancji mają obowiązek przeprowadzania kontroli podatkowych, których celem jest sprawdzanie w jaki sposób podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przepisach prawa podatkowego określono prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego, sposób prowadzenia czynności kontrolnych i ich dokumentowanie, czynności, jakie mogą wykonywać kontrolujący. Brak jest natomiast uregulowań dotyczących częstotliwości i zakresu kontroli, przez co należy uznać, że jest to w gestii organu podatkowego. Wyjątkiem są podatnicy będący przedsiębiorcami. W ich przypadku organ podatkowy dokonuje kontroli w oparciu o przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). W kontekście częstotliwości przeprowadzania kontroli należy również mieć na uwadze przepisy rozdziału 8 ustawy Ordynacja podatkowa, w którym uregulowane są kwestie dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. W 2010 r. organ podatkowy nie wykorzystywał upoważnień ustawowych wynikających z art. 281 § 1 Ordynacji podatkowej i nie przeprowadzał kontroli podatkowych – str. 64 protokołu kontroli.      

Badanie udokumentowania i rozliczenia kosztów podróży służbowych, przeprowadzone pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) wykazało nieprawidłowości w trzech poleceniach wyjazdu służbowego w przyjętej próbie. Dotyczyły one rozliczania kosztów podróży odbytych w terminach, które nie wynikały z polecenia wyjazdu służbowego (na przykład, na podstawie polecenia wyjazdu nr 185, wystawionego na dzień 18 października 2010 r., rozliczono podróże w dniach 18, 19 i 21 października 2010 r.) oraz rozliczenia kosztów podróży odbytej innym środkiem transportu niż wskazany przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu (polecenie przewidywało odbycie podróży samochodem służbowym, zaś z rozliczenia wynika, że podróż odbyto samochodem prywatnym). Rozliczenia obarczone wskazanymi nieprawidłowościami były opatrzone podpisem Skarbnika (jako sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym) oraz Sekretarza Miasta (jako sprawdzone pod względem merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty), co świadczy o niewłaściwym wykonywaniu przez te osoby czynności kontroli wewnętrznej – str. 69-70 protokołu kontroli.

Kontrola wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wykazała, że ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano zakupu wieńca pogrzebowego w związku ze śmiercią członka rodziny osoby wchodzącej w skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co stoi w sprzeczności z postanowieniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r., stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2010 r. Stosownie do art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie mogą być przeznaczone na inne cele niż realizacja wymienionych programów – str. 71 protokołu kontroli.

 

Kontrola zlecania zadań organizacjom pozarządowym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) wykazała brak dokumentacji świadczącej o upublicznieniu ogłoszeń o dwóch konkursach ofert prowadzonych w 2010 r. Okazane zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konkursów ofert posiadają daty 27 stycznia i 20 września 2010 r. Zgodnie z obowiązującym do 12 marca 2010 r. brzmieniem art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego..., upublicznienie ogłoszenia winno nastąpić poprzez jego zamieszczenie w dzienniku lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Po 12 marca 2010 r. przepisy art. 13 ust. 3 ustawy nie wymagają zamieszczenia ogłoszenia w prasie. Od wskazanej daty istnieje jednakże dodatkowy obowiązek zamieszczenia ogłoszenia także na stronie internetowej Urzędu (obok obowiązku zmieszczenia go w BIP) – str. 77-78 protokołu kontroli.

 

Kontrola wydatków poniesionych na wspieranie sportu kwalifikowanego (str. 79-81 protokołu kontroli), przeprowadzona na próbie obejmującej dwie dotacje udzielone Klubowi Sportowemu „Warmia” z Grajewa, wykazała następujące nieprawidłowości:

a) z analizy sprawozdań z realizacji zadania wynika, że w obydwu przypadkach przekroczono dopuszczalny udział środków z dotacji w finansowaniu zadania, określony w umowie na poziomie 80%. W zadaniu realizowanym na podstawie umowy z 30 grudnia 2009 r. udział dotacji wyniósł 86,77%, natomiast w zadaniu realizowanym na podstawie umowy z 30 czerwca 2010 r. udział dotacji wyniósł 80,11 %,

b) środki dotacji zostały wykorzystane z naruszeniem poszczególnych pozycji kosztorysu wynikających z umowy.

Zarówno obowiązująca w okresie objętym kontrolą uchwała Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r., regulująca warunki oraz tryb udzielania przez miasto dotacji celowych na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego, jak i zawarte umowy, przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli przez zleceniodawcę w trakcie lub po realizacji zadania. Wyniki kontroli oraz okoliczność nieusunięcia przez dotowany podmiot wskazanych na ich podstawie nieprawidłowości mogą stanowić podstawę m.in. do żądania zwrotu udzielonej dotacji. W odniesieniu do wymienionych umów kontrole nie były przeprowadzane.

 

Analiza poniesionych przez miasto Grajewo wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, przeprowadzona pod kątem osiągania średnich wynagrodzeń określonych przepisami Karty Nauczyciela oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela i przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6 poz. 35 ze zm.) wykazała nieprawidłowe ustalenie liczby etatów nauczycieli stażystów i dyplomowanych. Nieprawidłowości te stwierdzono podczas kontroli problemowej przeprowadzonej przez RIO w Białymstoku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie. Stosowne wnioski w sprawie ich wyeliminowania zostały skierowane do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w wystąpieniu pokontrolnym, przekazanym również do Pana wiadomości. Z ustaleń kontroli wynika potrzeba zwiększenia nadzoru nad prawidłowością ustalania danych, na podstawie których Pan Burmistrz sporządza wymienione sprawozdanie – str. 67-68 protokołu kontroli.

Ponadto kontrola prawidłowości ustalania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w SP Nr 2 wykazała, że jeden nauczyciel zatrudniony był na części dwóch etatów, dla których obowiązują różne podstawy wymiaru godzin. Stosowane w takim przypadku zasady wyliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć powinny wynikać z uchwały Rady Miasta, o czym stanowi art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy oraz nieprawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

Organem wykonawczym gminy miejskiej jest Burmistrz, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową miasta (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, działającego w strukturze organizacyjnej wskazanej w protokole kontroli, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, spoczywa na Burmistrzu – kierowniku jednostki – zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pracownikach, którym powierzono obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.

Burmistrz jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

         Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały, stosownie do art. 54 ustawy o finansach publicznych i zakresu czynności, na Skarbniku Miasta.

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zapewnienie warunków umożliwiających wykonywanie przez kierownika MOSiR obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

2. Zobowiązanie Skarbnika do ewidencjonowania realizacji dochodów wpływających bezpośrednio na rachunek budżetu na utworzonym w tym celu subkoncie konta 130, jak to wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości...

3. Zobowiązanie pracowników do dołożenia większej staranności przy przygotowywaniu danych do sprawozdań budżetowych, w celu zapewnienia prawidłowej prezentacji danych i zgodności między odpowiednimi pozycjami poszczególnych sprawozdań.

4. Terminowe przekazywanie kierownikom jednostek danych niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i planów finansowych.

5. Stosowanie sankcji przewidzianych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wobec przedsiębiorców niedokonujących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie.

6. Wyegzekwowanie od podatników brakujących informacji w sprawie  podatku rolnego i leśnego.

7. Naliczanie i egzekwowanie odsetek od zaległości podatkowych w prawidłowej wysokości zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej i przepisów wykonawczych.

8.  Uzupełnienie uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej w systemie informatycznym zgodnie z opisem w protokole kontroli.  

9. Opracowanie pisemnych procedur dotyczących terminów wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych jako elementu systemu kontroli wewnętrznej.  

10. Uzupełnienie regulacji wewnętrznych o zasady przeprowadzania kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ustalenie planu kontroli.  

11. Zobowiązanie pracowników wykonujących formalno-rachunkową i merytoryczną kontrolę rozliczeń kosztów podróży służbowych do rzetelnej weryfikacji zgodności zawartych w rozliczeniach danych z poleceniami wyjazdu służbowego.

12. Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyłącznie na cele wskazane w programach, o których mowa w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...

13. Upublicznianie ogłoszeń o konkursach organizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób określony w art. 13 ust. 3 tej ustawy.

14. Przeprowadzanie kontroli podmiotów, którym udzielane są dotacje na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego, pod kątem zgodności realizacji zadań z zawartymi umowami, mając na uwadze rozbieżności między umowami a sprawozdaniami z realizacji zadań wskazane w protokole kontroli i niniejszym wystąpieniu.

15. Objęcie nadzorem prawidłowości danych ustalanych przez jednostki oświatowe na potrzeby sporządzenia przez Pana Burmistrza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

16. Przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały regulującej zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119832768
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119832768 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |