Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Kolegialne Składy Orzekające

Składy Orzekające  Składy Orzekające

Autor:  Administrator
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-10-29 02:34
Data modyfikacji:  2017-11-08 02:02
Data publikacji:  2017-11-08 02:02
Wersja dokumentu:  2


Składy Orzekające

     Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz §2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14 stycznia 2000 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. nr 3, poz. 34) prezes izby wyznacza składy orzekające.

     Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych w art. 13 wymienia sprawy, które objęte są opiniowaniem przez składy orzekające izby.

     W świetle ww. ustawy do właściwości składów orzekających należy:

1. wydawanie, na wniosek pożyczkodawcy lub kredytodawcy, opinii o możliwości spłaty pożyczki lub kredytu,

2. opiniowanie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

3. wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

4. wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

5. wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, przekazanych ustawowo,

6. wydawanie opinii o sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego z wykonania planów finansowych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

7. wydawanie opinii o sprawozdaniach z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

8. wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

9. rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach.

     W sprawie wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) izby wydają opinię w terminie 14 dni.

     Opinie uchwalone przez składy orzekające nie mają charakteru rozstrzygnięć nadzorczych, nie powodują bowiem, po stronie j.s.t., obowiązku doprowadzenia do stanu zgodności z prawem, nie przysługuje też w odniesieniu do tych uchwał skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych przewiduje jedynie odwołanie od opinii składu do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

     Należy jednak wskazać, iż uchwały składu orzekającego mogą spowodować, w konsekwencji, wystąpienie nadzorcze innych organów lub określone zachowanie innych podmiotów.

     Odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający rozpatrywane jest przez kolegium izby, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

     Uchwały składów orzekających zapadają większością głosów, zawierają uzasadnienie i są podpisywane przez przewodniczącego składu.

     Tryb pracy składu orzekającego określa jego przewodniczący.Odsłon dokumentu: 120276373
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2003-10-29 02:35,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276373 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |