Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2014

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-05-25 01:14
Data modyfikacji:  2015-05-25 01:35
Data publikacji:  2015-05-25 01:35
Wersja dokumentu:  2


 

Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2014 roku

 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w roku 2014

 

Lp.

j.s.t.

2014 r.

I.

Ogółem,
z tego:

139

1.

gminy

115

2.

powiaty

14

3.

miasta na prawach powiatu

3

4.

samorząd województwa

1

5.

związki międzygminne,
w tym:

6

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

6

6.

związki powiatów,
w tym:

0

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

0

 

 

Poniższe tabele w zakresie roku 2013 dotyczą działalności wszystkich Regionalnych Izb Obrachunkowych w Polsce, natomiast rok 2014 dotyczy tylko działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bialymstoku.

 

Pliki zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader.

 

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów zbadanych w 2014 r. przez regionalne izby obrachunkowe        

 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2014 roku 

 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2014 roku 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2014 roku           

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian 2014 roku           

 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2014 roku     

 

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian) w 2014 roku 

 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w badanych przez Izbę uchwałach

 

Lp.

Uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych dotyczące:

Rodzaje nieprawidłowości

(najczęściej występujące)

1.

budżetu

- błędnie określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 u.f.p. Co za tym idzie, także upoważnienie ust. 1 pkt 2 jest błędne i narusza art. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

- uchwała w zakresie utworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe została podjęta z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

- brak zawarcia w części normatywnej zapisu dotyczącego szczególnej zasady wykonywania budżetu związanej z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

- nieistotne naruszenie art. 126 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zakresie niepełnego rozdysponowania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- itd.

2.

zmian budżetu

- błędnie określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 u.f.p. Co za tym idzie, także upoważnienie ust. 1 pkt 2 jest błędne i narusza art. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

- rozdysponowanie w planie wydatków rezerwy ogólnej na wynagrodzenia osobowe, naruszenie art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z którego wynika, że wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- Zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa w zakresie wprowadzenia w planie dochodów i wydatków rezerwy subwencji oświatowej, i w związku z tym stwierdzić jego nieważność w całości, naruszenie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych przez organ wykonawczy z naruszeniem art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

- zachwiana została reguła bilansowania się budżetu, naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

- Zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa, w zakresie dokonania zmian w planie wydatków między działami, naruszenie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych i częściowe rozdysponowanie tych środków na wydatki bieżące, naruszenie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

- zwiększenie planu wydatków majątkowych, naruszenie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

- dokonano zmian w budżecie z wyszczególnieniem w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, czym naruszono postanowienia uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu, gdzie plan wydatków został ustalony przez Radę w pełnej szczegółowości, w układzie do działów, rozdziałów oraz paragrafów tym samym naruszył także dyspozycję art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

 

 

 

 

- zwiększenie planu wydatków o kwotę pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone i przeznaczenia jej na zadanie własne, co stanowi naruszenie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.)

- rozdysponowanie w planie wydatków rezerwy celowej na wydatki niezwiązane z jej przeznaczeniem, czym naruszono przepis art. 259 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

- jednostka nie dysponuje wolnymi środkami w wysokości wystarczającej na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, naruszenie art. 212 ust.1 pkt 3 i 5 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

- organ wykonawczy dokonał zmniejszenia w planie dochodów w paragrafie 2920 kwoty subwencji ogólnej, naruszenie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)

- ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  na spłatę pożyczki z budżetu państwa w sytuacji gdy w budżecie przewidziano nadwyżkę budżetową, naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

- dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. polegających na zwiększeniu wydatków bieżących z czwartą cyfrą paragrafu „7”, wprowadzeniu wydatków bieżących z czwartą cyfrą „9”, zmniejszeniu wydatków majątkowych z czwartą cyfrą „7” i

3.

wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

-naruszenie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i latach następnych;

- brak realistyczności wykazanych danych w WPF na okres jej sporządzenia, naruszenie art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

- niewystarczające objaśnienia przyjętych wartości w kolumnie 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wierszu „2014”, naruszenie art.  226 ust. 1
w zw. z ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

- jednostka nie dysponuje wolnymi środkami w wysokości wystarczającej na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, naruszenie art. 212 ust.1 pkt 3 i 5 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

 

4.

procedury uchwalania budżetu

-

-

- itd.

5.

emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez organ wykonawczy

-

-

- itd.

6.

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez organ stanowiący

-

-

- itd.

7.

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

- wskazanie źródeł finansowania planowanego deficytu niezgodnych z uchwałą budżetową, naruszenie art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

- zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem regulacji zawartej w art. 240a ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)

 

8.

udzielania pożyczek

-

-

- itd.

9.

udzielania poręczeń

-

-

- itd.

10.

zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów

-

-

- itd.

11.1.

określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji oraz stawek udzielanych dotacji dla jednostek organizacyjnych jst

-

-

- itd.

11.2.

zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

- uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisu art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).  – poprzez zawarcie zapisów w załączniku nr 2 i 3 wskazujących na konieczność wykazania we wniosku o dotację imienia, nazwiska, daty urodzenia i dokładnego adresu zamieszkania dziecka. 

- uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem

art. 94 Konstytucji RP w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ) w zakresie:

1.       stwierdzenia „ zamieszkałe na terenie miasta Kolno” zawartego w § 4 części normatywnej uchwały;

2.       kolumny „Adres zamieszkania” w tabeli dotyczącej imiennego wykazu dzieci objętych opieką w żłobku /klubie dziecięcym /przez dziennego opiekuna zawartej w załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały

- uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie zapisu zawartego w § 8 ust. 2 pkt 5 przedmiotowej uchwały, w zakresie następującego oświadczenia: „o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233  Kodeksu karnego”, co jest sprzeczne z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie sformułowania w  § 7 ust. 1 pkt 6 uchwały zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych, czym narusza dyspozycje art. 4 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 3ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

12.1.

podatków i opłat lokalnych

-      uchwalono stawki wyższe niż stawki maksymalne lub stawki niższe niż minimalne wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

-      nie uchwalono wszystkich stawek podatku dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub podatkiem od środków transportowych

-      niewłaściwie określono moment wejścia w życie uchwały,

-      niewłaściwie określono moment powstania obowiązku podatkowego,

-      zastosowano zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości,

w uchwale podano nieprawidłowy sposób zaokrąglania kwot podatku.

 

12.2.

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pouczeniu określono termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za II i IV kwartał niezgodnie z zapisami art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- brak w uchwale regulacji dotyczących układu informacji i powiązań między nimi w zakresie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- brak w części normatywnej uchwały zapisów, dotyczących terminu i miejsca składania deklaracji, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- zawarcie we wzorze deklaracji oświadczenia o uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy

 

13.

absolutorium

- błędy proceduralne

-

- itd.

14.

pozostałe uchwały i zarządzenia

-      błędnie wskazano podstawę prawną,

-      w planie wydatków nie zaplanowano stosownej dotacji,

-      przekroczono termin przekazania zarządzenia bądź uchwały organowi nadzoru,

-      Rada postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla szkoły,

- Rada postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Odsłon dokumentu: 120329951
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2015-05-25 01:31,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329951 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |