Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2015

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-08-24 01:32
Data modyfikacji:  2016-08-24 02:16
Data publikacji:  2016-08-24 02:16
Wersja dokumentu:  3


Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2015 roku

 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w roku 2015

 

Lp.

j.s.t.

2015 r.

I.

Ogółem,
z tego:

139

1.

gminy

115

2.

powiaty

14

3.

miasta na prawach powiatu

3

4.

samorząd województwa

1

5.

związki międzygminne,
w tym:

6

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

6

6.

związki powiatów,
w tym:

0

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

0

Poniższe tabele zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader.

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów zbadanych w 2015 r. przez regionalne izby obrachunkowe       

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2015 roku     

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2015 roku          

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2015 roku        

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian 2015 roku     

Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2015 roku  

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian) w 2015 roku    

Nieprawidłowości (istotniejsze lub najczęściej występujące) stwierdzone przez Kolegium w badanych uchwałach i zarządzeniach:

Lp.

Uchwały

i zarządzenia w zakresie spraw finansowych dotyczące

 

 

Rodzaje nieprawidłowości

(najczęściej występujące)

1.

budżetu

- niewłaściwa klasyfikacja budżetowa wydatków budżetowych,

- błędne sumowanie planu dochodów i wydatków,

- wskazanie w załączniku inwestycyjnym zadania realizowanego przez inną j.s.t., na które jednostka przekazuje tylko pomoc finansową,

- błędnie określono wysokość środków na wydatki bieżące,

- brak zgodności pomiędzy załącznikiem inwestycyjnym a planem wydatków,

- niewłaściwe rozdysponowanie w planie wydatków dotacji celowych z budżetu państwa,

- błędnie określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

- błędnie określono upoważnienie dla organu wykonawczego czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

- utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

- brak zawarcia w części normatywnej zapisu dotyczącego szczególnej zasady wykonywania budżetu związanej z ustawą Prawo ochrony środowiska;

- nieistotne naruszenie art. 126 ustawy finansach publicznych  w zakresie niepełnego rozdysponowania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

2.

zmian budżetu

- błędnie określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

- rozdysponowanie w planie wydatków rezerwy ogólnej na wynagrodzenia osobowe, czym  naruszono art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

- zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa w zakresie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wprowadzenia w planie dochodów i wydatków rezerwy subwencji oświatowej;

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych przez organ wykonawczy z naruszeniem art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

- zachwiana została reguła bilansowania się budżetu, naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

- zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa, w zakresie dokonania zmian w planie wydatków między działami, naruszenie art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych i częściowe rozdysponowanie tych środków na wydatki bieżące przez organ wykonawczy, naruszenie art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

- dokonano zmian w budżecie z wyszczególnieniem w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, czym naruszono postanowienia uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu, gdzie plan wydatków został ustalony przez Radę w pełnej szczegółowości, w układzie do działów, rozdziałów oraz paragrafów tym samym naruszył także dyspozycję art. 236 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

3.

wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

- naruszenie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

- brak realistyczności wykazanych danych w WPF na okres jej sporządzenia, naruszenie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych;

- niewystarczające objaśnienia przyjętych wartości w kolumnie 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wierszu „2014”, naruszenie art.  226 ust. 1 w zw. z ust. 2a ustawy o finansach publicznych;

 

4.

emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez organ wykonawczy

- zmiana warunków emisji obligacji w zakresie przesunięcia terminu wykupu obligacji oraz zmiany okresu odsetkowego, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym;

 

6.

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

- zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa, przeznaczonej na spłatę planowanych w 2016 roku rozchodów, co narusza dyspozycję przepisu artykułu 91 ust. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 

7.

zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

- naruszenie regulacji art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;

- naruszeniem regulacji art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- naruszenie art. 90 ust. 2b i 2d  ustawy o systemie oświaty w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 3  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ;

- naruszenie dyspozycji przepisu art. 80 ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty;

8.

podatków i opłat lokalnych

- uchwalono stawki wyższe niż stawki maksymalne lub stawki niższe niż minimalne wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

- nie uchwalono wszystkich stawek podatku dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub podatkiem od środków transportowych;

- niewłaściwie określono moment wejścia w życie uchwały;

- niewłaściwie określono moment powstania obowiązku podatkowego;

- zastosowano zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości

w uchwale podano nieprawidłowy sposób zaokrąglania kwot podatku;

9.

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pouczeniu określono termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za II i IV kwartał niezgodnie z zapisami art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- brak w uchwale regulacji dotyczących układu informacji i powiązań między nimi w zakresie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- brak w części normatywnej uchwały zapisów, dotyczących terminu i miejsca składania deklaracji, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- zawarcie we wzorze deklaracji oświadczenia o uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy;

10.

absolutorium

- naruszenie dyspozycji zawartych w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 271 ustawy o finansach publicznych;

11.

pozostałe uchwały i zarządzenia

 - błędnie wskazano podstawę prawną,

- w planie wydatków nie zaplanowano stosownej dotacji,

- przekroczono termin przekazania zarządzenia bądź uchwały organowi nadzoru.

Odsłon dokumentu: 119807609
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2016-08-24 01:43, 2016-08-24 01:41,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119807609 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |