Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2016

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2017-07-11 11:56
Data modyfikacji:  2017-07-11 02:03
Data publikacji:  2017-07-11 02:03
Wersja dokumentu:  1


Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2016 roku

 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w roku 2016

 

Lp.

j.s.t.

2016 r.

I.

Ogółem,
z tego:

139

1.

gminy

115

2.

powiaty

14

3.

miasta na prawach powiatu

3

4.

samorząd województwa

1

5.

związki międzygminne,
w tym:

5

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

5

6.

związki powiatów,
w tym:

1

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

1

 
Pliki zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader
 

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów zbadanych w 2016 r. przez regionalne izby obrachunkowe       

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2016 roku     

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2016 roku          

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2016 roku        

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian 2016 roku     

Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2016 roku  

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian) w 2016 roku

 

Nieprawidłowości (istotniejsze lub najczęściej występujące) stwierdzone przez Kolegium w badanych uchwałach i zarządzeniach

 

Lp.

Uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych dotyczące:

Rodzaje nieprawidłowości

(najczęściej występujące)

1.

budżetu

-     niewłaściwa klasyfikacja budżetowa wydatków budżetowych;

- błędne sumowanie planu dochodów i wydatków,

- wskazanie w załączniku inwestycyjnym zadania realizowanego przez inną j.s.t., na które jednostka przekazuje tylko pomoc finansową;

- błędnie określono wysokość środków na wydatki bieżące;

- błędnie wskazano całkowitą wartość projektu i okres realizacji inwestycji;

- brak zgodności pomiędzy załącznikiem inwestycyjnym a planem wydatków;

- niewłaściwe rozdysponowanie w planie wydatków dotacji celowych z budżetu państwa;

- błędnie określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 u.f.p. Co za tym idzie, także upoważnienie ust. 1 pkt 2 jest błędne i narusza art. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- uchwała w zakresie utworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe została podjęta z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

- brak zawarcia w części normatywnej zapisu dotyczącego szczególnej zasady wykonywania budżetu związanej z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);

- nieistotne naruszenie art. 126 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.) w zakresie niepełnego rozdysponowania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- itd.

2.

zmian budżetu

- błędnie określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 u.f.p. Co za tym idzie, także upoważnienie ust. 1 pkt 2 jest błędne i narusza art. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- rozdysponowanie w planie wydatków rezerwy ogólnej na wynagrodzenia osobowe, naruszenie art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z którego wynika, że wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- Zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa w zakresie wprowadzenia w planie dochodów i wydatków rezerwy subwencji oświatowej, i w związku z tym stwierdzić jego nieważność w całości, naruszenie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych przez organ wykonawczy z naruszeniem art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- zachwiana została reguła bilansowania się budżetu, naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

- Zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa, w zakresie dokonania zmian w planie wydatków między działami, naruszenie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych i częściowe rozdysponowanie tych środków na wydatki bieżące, naruszenie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- zwiększenie planu wydatków majątkowych, naruszenie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- dokonano zmian w budżecie z wyszczególnieniem w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, czym naruszono postanowienia uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu, gdzie plan wydatków został ustalony przez Radę w pełnej szczegółowości, w układzie do działów, rozdziałów oraz paragrafów tym samym naruszył także dyspozycję art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

- itd.

3.

wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

-naruszenie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i latach następnych;

- brak realistyczności wykazanych danych w WPF na okres jej sporządzenia, naruszenie art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.);

- niewystarczające objaśnienia przyjętych wartości w kolumnie 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wierszu „2014”, naruszenie art.  226 ust. 1 w zw. z ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

- jednostka nie dysponuje wolnymi środkami w wysokości wystarczającej na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, naruszenie art. 212 ust.1 pkt 3 i 5 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

- itd.

4.

procedury uchwalania budżetu

-

-

- itd.

5.

emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez organ wykonawczy

-

-

- itd.

6.

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez organ stanowiący

-

-

- itd.

7.

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

- nieistotne naruszenie prawa, tj. art. 90 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) poprzez przekroczenie siedmiodniowego terminu przedłożenia tego zarządzenia od daty jego podjęcia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

-

- itd.

8.

udzielania pożyczek

-

-

- itd.

9.

udzielania poręczeń

-

-

- itd.

10.

zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów

-

-

- itd.

11.1.

określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji oraz stawek udzielanych dotacji dla jednostek organizacyjnych jst

-

-

- itd.

11.2.

zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

- uchwała została podjęta z naruszeniem prawa

w związku z niedookreśleniem w §1 części normatywnej uchwały faktycznej (procentowej) wysokości dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, co jest sprzeczne z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

- istotne naruszeniem prawa poprzez wskazanie w jej §2 oraz w §3 pkt 2 i 3 w zw. z §2 w sposób enumeratywny i konkretny nazw własnych niepublicznych przedszkoli, do których będą miały zastosowanie przepisy przedmiotowej uchwały, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

- istotne naruszenie prawa w związku z:

- niedokonaniem zgłoszenia projektu Uchwały zgodnie z wymogami art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);

- określeniem w Załączniku Nr 2 do Uchwały wzoru umowy przyznania dofinansowania z naruszeniem art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

- wprowadzeniem w § 1-2 Uchwały oraz Załączniku Nr 2 do Uchwały wzajemnie sprzecznych zapisów, co stanowi naruszenie zasad prawidłowej legislacji wywodzonych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasady określoności prawa;

- itd.

12.1.

podatków i opłat lokalnych

- uchwalono stawki wyższe niż stawki maksymalne lub stawki niższe niż minimalne wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- nie uchwalono wszystkich stawek podatku dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub podatkiem od środków transportowych

- niewłaściwie określono moment wejścia w życie uchwały,

- niewłaściwie określono moment powstania obowiązku podatkowego,

- zastosowano zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości

w uchwale podano nieprawidłowy sposób zaokrąglania kwot podatku.

- itd.

12.2.

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- istotne naruszenie prawa w zakresie zapisu zawartego w załączniku do przedmiotowej uchwały, w części J. – „Oświadczenie oraz podpis osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację”, w zakresie sformułowania: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych.”, co jest sprzeczne z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

- narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem zawartym w części G ,,Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację” wzoru deklaracji dotyczącym zgody na przetwarzanie przez Gminę danych osobowych w celu realizacji obowiązku związanego z opłatą za gospodarowanie odpadami na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co narusza art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

- narusza prawo w sposób istotny w związku                 z zapisami zawartymi w części F. Wykaz załączników do deklaracji” wzoru deklaracji  określającym załączniki do deklaracji: oświadczenie o stanie zamieszkania nieruchomości – dotyczy nieruchomości, w których zamieszkuje inna liczba osób niż jest zameldowana na pobyt stały oraz opis miejsca lokalizacji pojemników wraz ze szkicem, planem sytuacyjnym lub mapą z zaznaczonym miejscem ich lokalizacji – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – co narusza art. 6 m ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

13.

absolutorium

- istotne naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446)

- itd.

14.

pozostałe uchwały i zarządzenia

- istotne naruszenie regulacji wynikającej z art. 403 ust 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) poprzez ustalenie w § 3 uchwały bezgotówkowej formy udzielenia dotacji na prace związane z usuwaniem azbestu i w związku z tym stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały w całości.

- udzielenie pomocy finansowej na zadanie własne dotującego

- itd.

Odsłon dokumentu: 119807672
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119807672 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |