Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2017

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-04-24 01:51
Data modyfikacji:  2018-04-24 02:04
Data publikacji:  2018-04-24 02:04
Wersja dokumentu:  1


Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2017 roku

 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w roku 2017

Lp.

j.s.t.

2017 r.

I.

Ogółem,
z tego:

139

1.

gminy

115

2.

powiaty

14

3.

miasta na prawach powiatu

3

4.

samorząd województwa

1

5.

związki międzygminne,
w tym:

5

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

5

6.

związki powiatów,
w tym:

1

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

1

 

 

 

Pliki zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader.

 

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych zbadanych przez regionalne izby obrachunkowe w 2017 r.                                                                                          

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2017 roku      

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2017 roku      

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2017 roku           

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian 2017 roku           

Wyniki badania nadzorczego organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2017 roku       

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian) w 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowości (istotniejsze lub najczęściej występujące) stwierdzone przez Kolegium

w badanych uchwałach i zarządzeniach:

 Lp.

Uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych dotyczące:

Rodzaje nieprawidłowości

(najczęściej występujące)

1.

Budżetu

- błędne ustalenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz upoważnienia w tym zakresie, co jest sprzeczne z art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.f.p.;

- błędne uszczegółowienie planu wydatków;

- błędne zaplanowanie (w zaniżonej wysokości) w planie wydatków budżetowych obowiązkowej wpłaty na rzecz izb rolniczych (rozdz. 01030 § 2850) – co wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych;

- ustalenia poziomu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

- naruszenie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim polegające na  nie zaplanowaniu wydatków budżetu w ramach funduszu sołeckiego;

- naruszenie art. 222 ust.1 u.f.p. w zakresie ustalenia poziomu rezerwy ogólnej;

- naruszenie art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie błędnego wyodrębnienia rodzajowego wydatków;

- naruszenie prawa w związku z wprowadzeniem w planie wydatków budżetowych, rozdział 85501 (zadania zlecone), wydatków w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne, w wysokości niższej niż 98,5 % otrzymanej dotacji, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- naruszenie prawa poprzez wskazanie w treści uchwały błędnej (za wysokiej) wysokości wolnych środków, którymi zostanie w części sfinansowany deficyt budżetu gminy, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 u.f.p.;

2.

zmian budżetu

 

- nierozdysponowanie w planie wydatków dotacji celowej ujętej w § 2030 planu dochodów budżetu, co stanowi naruszenie art. 236 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c u.f.p.;

- błędne wyodrębnienie rodzajowe dochodów i wydatków, co stanowi naruszenie art. 237 ust. 2  u.f.p.;

- brak zgodności  treści normatywnej uchwały budżetowej, dotyczącej ustalenia dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  z kwotami wykazanymi w  planie dochodów i wydatków;

- nieprawidłowe określenie łącznych kwot planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu oraz nieprawidłowe wyodrębnienie kwot planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących po dokonanych zmianach;

- przeniesienie w planie dochodów budżetowych, rozdział 85502, środków z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego z § 2360 do § 0980, co stanowi naruszenie Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- brak aktualizacji załącznika – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” do Uchwały , w związku ze zmianą w planie wydatków kwot dotacji;

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wynagrodzenia osobowe pracowników, co stanowi naruszenie art. 259 ust. 3 u.f.p.;

- niedokonanie aktualizacji „Planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok”, w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków własnych budżetu, co stanowi naruszenie art. 214 pkt 3 u.f.p.;

- nieumieszczenie w treści uchwały zapisów zmieniających limit do zaciągania zobowiązań na planowany deficyt, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.f.p.;

- dokonanie przeniesienia przez organ wykonawczy w planie wydatków budżetowych wydatków pomiędzy działami, co stanowi naruszenie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 u.f.p.;

- uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 211 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez naruszenie zasady równowagi budżetowej i nieprawidłowe określenie planowanego deficytu budżetu;

- rozdysponowanie przez organ wykonawczy Gminy środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej przez Gminę tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego, co narusza dyspozycję art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

 

3.

wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

- naruszenie art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieokreślenie wartości w poszczególnych kolumnach w latach 2018-2021 wieloletniej prognozy finansowej;

- naruszenie art. 226 ust. 1 u.f.p. w zakresie realistyczności Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- niewskazanie przeznaczenia pełnej kwoty planowanych nadwyżek budżetowych na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 w zw. z art. 127 ust. 1 pkt 4 u.f.p.;

- błędne wykazanie kwoty w załączniku nr 1, w kolumnie 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”, w wierszu „2017”, czym naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

- błędne ustalenie wysokości rat spłat zobowiązań w kolumnie 14.1, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- brak merytorycznych objaśnień przyjętych w WPF wartości, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 2a u.f.p.;

- brak ujęcia w prognozie kwoty długu, stanowiącej część Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024, całego okresu, na który zaciągnięto zobowiązania;

- zaangażowanie w budżecie 2017 roku przychodów z tytułu wolnych środków w zawyżonej wysokości, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4.

zasad przyznawania dotacji

- wyznaczony termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji jest sprzeczny z terminem określonym w art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- naruszenie zasady techniki legislacyjnej zakazującej powtarzania w aktach prawa miejscowego ustawowych norm o charakterze powszechnie obowiązującym, wyrażonej w § 137 w zw. z  § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej";

- tryb formułowania zaleceń pokontrolnych i odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wykracza poza dyspozycję przepisu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- sformułowanie, iż  dotacja przekazywana jest na „rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego”  w sposób nieistotny narusza dyspozycję przepisu art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty;

- niedokonanie zgłoszenia projektu uchwały jako programu pomocowego Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- naruszenie prawa poprzez użycie sformułowania „uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do trzech lat” ze względu na naruszenie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

- zapisy Uchwały, zgodnie z którymi o rozliczeniu dotacji Wójt Gminy informuje beneficjenta pisemnie, powiadamia o kwocie dotacji wymaganej do zwrotu i terminie, od którego zostają naliczane odsetki jak od zaległości podatkowych, pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 251 i 252 oraz art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5.

podatków i opłat lokalnych

- uchwalono stawki wyższe niż stawki maksymalne lub stawki niższe niż minimalne wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

- brak zapisu o wprowadzeniu opłaty targowej, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z zasadami prawidłowej legislacji;

- nie określono terminu płatności opłaty targowej, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- brak zgłoszenia projektu Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  oraz art. 20b w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- nieokreślenie stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o liczbie osi jezdnych: trzy, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 25 ton, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- brak rubryki dla gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem klasy V-VIz oraz rubryki dla gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb bądź niezarybionymi klasy V-VIz oraz brak rubryki dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych sklasyfikowanych jako Lzr oraz dla gruntów rolnych zabudowanych sklasyfikowanych jako Br, co prowadzi do naruszenia art. 6a ust. 11 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy o podatku rolnym i § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- brak zapisu o wprowadzeniu opłaty miejscowej, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z zasadami prawidłowej legislacji;

- brak zapisu o zarządzeniu poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- brak w Uchwale przepisów uchylających wcześniejszą Uchwałę Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych, co stanowi naruszenie § 39 ust. 1 w zw. z § 143 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”;

- błędna data wejścia w życie uchwały;

6.

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- w uchwale wskazano przesłanki powodujące konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w sposób niezgodny z postanowieniami art. 6k w zw. z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- naruszenie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w zakresie pkt 3 § 2, polegające na zmodyfikowaniu definicji rodziny wielodzietnej;

- ustalenie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednocześnie dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny i nieselektywny, co stanowi naruszenie art. 6k ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- brak w części normatywnej uchwały zapisów określonych w art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- we wzorze deklaracji określono dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację i ograniczono jedynie do danych osób fizycznych, co narusza art. 6h. i art. 6m. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- brak rubryki z numerem NIP;

- zawarcie zapisu dotyczącego miejsca zamieszkiwania, co stanowi naruszenie art. 6i ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- zawarcie w części ,,Pouczenie” zapisów dotyczących powstania obowiązku złożenia deklaracji od momentu „powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych” oraz zapisów dotyczących zmiany „określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości” , które są bezprzedmiotowe i sprzeczne z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- nie określono warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co narusza  art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- zawarcie w Deklaracji Pouczenia zapisu dotyczącego terminu uiszczania opłaty w zmienionej wysokości, co  narusza art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;

7.

absolutorium

- w aspekcie materialno-prawnym przebieg procedury absolutoryjnej nie wykazał wystarczających  merytorycznych przesłanek nieudzielenia absolutorium;

 

8.

pozostałe uchwały i zarządzenia

- brak określenia sposobu i trybu dokonywania zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, co stanowi naruszenie art. 223 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.);

- brak określenia okresu na jaki dokonuje się powierzenia gminie zadania zarządzania drogą powiatową, co stanowi naruszenie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- brak zgłoszenia projektu ww. Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

 

      

           

 

Odsłon dokumentu: 120329903
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329903 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |