Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2018

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-04-26 02:25
Data modyfikacji:  2019-04-29 12:19
Data publikacji:  2019-04-29 12:19
Wersja dokumentu:  2


Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2018 roku

 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w roku 2018

 

Lp.

j.s.t.

2018 r.

I.

Ogółem,
z tego:

139

1.

gminy

115

2.

powiaty

14

3.

miasta na prawach powiatu

3

4.

samorząd województwa

1

5.

związki międzygminne,
w tym:

5

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

5

6.

związki powiatów,
w tym:

1

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

1

 

 

 

Pliki zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader.

 

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych zbadanych przez regionalne izby obrachunkowe w 2018 r.                                                                                          

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2018 roku      

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2018 roku      

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2018 roku           

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian 2018 roku           

Wyniki badania nadzorczego organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2018 roku       

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian) w 2018 roku 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowości (istotniejsze lub najczęściej występujące) stwierdzone przez Kolegium

w badanych uchwałach i zarządzeniach:

 

Lp.

Uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych dotyczące:

Rodzaje nieprawidłowości

(najczęściej występujące)

1.

budżetu

- uchwała w zakresie załącznika zawierającego szczegółowy plan wydatków podjęta z naruszeniem art. 237 ust. 2 pkt 3 u.f.p.;

- uchwała podjęta naruszeniem art. 222 ust. 1 u.f.p. w zakresie ustalenia poziomu rezerwy ogólnej;

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w związku z zapisami zawartymi dotyczącymi obligatoryjnego przeznaczenia wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z naruszeniem art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 42 ust. 2 i art. 212 ust. 1 pkt 8 u.f.p.;

- uchwała podjęta z naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 u.f.p. w zakresie zaangażowania w budżecie przychodów z tytułu wolnych środków;

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez brak szczegółowego określenia z jakich źródeł zostanie sfinansowany planowany deficyt budżetu gminy wraz z przypisaniem kwot odpowiadającym tym źródłom, co stanowi naruszenie art. 217 ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.f.p.;

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez niewłaściwe zaklasyfikowanie wydatku pn. „Remont…” jako wydatku majątkowego (inwestycyjnego), co stanowi naruszenie art. 236 ust. 4 pkt 1 u.f.p.;

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez określenie przeznaczenia wydatków w dziale 900, rozdział 90019 planu wydatków budżetu finansowanych dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi naruszenie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zw. z postanowieniami Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- brak podziału dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, co stanowi naruszenie art. 215 u.f.p.

 

2.

zmian budżetu

- dokonanie przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, rozdział 85501, z naruszeniem art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej – naruszenie art. 259 ust. 3 u.f.p.

- nieokreślenie łącznej kwoty przychodów po zmianach, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 4 u.f.p

- zarządzenie podjęte z istotnym naruszeniem prawa
polegającym na rozdysponowaniu przez organ wykonawczy części rezerwy subwencji ogólnej w planie wydatków, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 257 pkt 2 u.f.p.

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez ustalenie zbyt wysokiego limitu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, mieszczącego się w limicie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.f.p.;

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez brak zwiększenia limitu zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku ze zwiększeniem jego kwoty, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 217 ust. 2 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 2 u.f.p.;

- uchwała została podjęta z naruszeniem prawa poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty wolnych środków, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, w wysokości przekraczającej ich faktyczne wykonanie, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 217 ust. 2 pkt 6 u,f,p,;

- zarządzenie podjęte z naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 1 u.f.p. w związku z błędnym określeniem w treści przedmiotowego zarządzenia kwoty dochodów majątkowych;

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa, polegającym na  nieokreśleniu limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 u.f.p.

- uchwała podjęta z naruszeniem prawa w zakresie braku aktualizacji załącznika dotacyjnego w związku ze zmianą w planie, co stanowi naruszenie art. 214 pkt 1 oraz art. 215 u.f.p.

 - zarządzenie podjęte z istotnym naruszeniem art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, polegającym na rozdysponowaniu przez organ wykonawczy po stronie wydatków środków pochodzących z refundacji dotacji na zadania zlecone;

- naruszenie dyspozycji art. 212 ust 1 pkt 4 u.f.p., polegające na nieprawidłowym określeniu źródła przychodów angażowanych w budżecie jako nadwyżki, choć prawidłowo określona kategoria przychodów to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

- nieokreślenie rodzaju rezerwy, którą rozdysponowano, co stanowi naruszenie art. 222 w zw. z art. 259 u.f.p.

- zarządzenie podjęte z istotnym naruszeniem prawa poprzez zmianę planu wydatków budżetu polegającej na przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, co stanowi naruszenie art. 257 pkt 3 u.f.p.

- nie dokonanie podziału planu dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone - naruszenie art. 237 ust. 2 pkt 1 u.f.p.

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez niewłaściwe określenie kwot przychodów i rozchodów budżetu w załączniku nr 4 do uchwały, co stanowi naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 u.f.p.

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez brak wyodrębnienia rodzajowego planu dochodów i wydatków ujętych
w załącznikach Nr 1-2 do przedmiotowego zarządzenia, co stanowi naruszenie art. 237 ust. 2 u.f.p.

 

3.

wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

- niewskazanie przeznaczenia pełnej kwoty planowanych nadwyżek budżetowych na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 u.f.p.

- brakie objaśnień do zmian dokonanych w załączniku Nr 1, w prognozie roku 2019, w zakresie wzrostu dochodów bieżących, co prowadzi do naruszenia art. 226 ust. 2a u.f.p.

-  błędne określenie kwoty długu oraz rat spłat rozchodów w okresie na jaki sporządzono WPF, co prowadzi do naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5, 6 oraz 6a u.f.p.

- błędne ustalenie spłat rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1u.f.p.

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez brak wskazania w jej treści:

1)  przepisu określającego termin wejścia w życie uchwały, co stanowi naruszenie § 38 ust. 1 pkt 3 i § 43 w zw. z § 141 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”;

2)  przepisu uchylającego poprzednio obowiązującą uchwałę, co stanowi naruszenie § 14 ust. 2 i § 39 ust. 1 w zw. z § 141 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 226 ust. 3 pkt 5 u.f.p.  poprzez wykazanie w zał. Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF zawyżonego limitu zobowiązań;

- uchwała podjęta z naruszeniem art. 226 ust. 3 pkt 3 i 5 u.f.p. - polegającym na błędnym wykazaniu okresu realizacji i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 1, pkt 6 i pkt 6a w zw. z art. 243 ust. 1 u.f.p. w zakresie wykazanych w Prognozie wydatków na obsługę długu i wskaźników spłaty zobowiązań,

- uchwała podjęta z naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 4-6 u.f.p. w zakresie określonych w Prognozie rozchodów i sposobu sfinansowania spłaty długu oraz niewskazania w roku 2019 przeznaczenia pełnej kwoty planowanej w tym roku nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4.

emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez organ wykonawczy

uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku z:

- określeniem celu emisji obligacji, który nie ma uzasadnienia w uchwale budżetowej, z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 211 ust. 4, art. 212 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 217 ust. 2 u.f.p.

- określeniem terminów i kwot wykupów obligacji w latach 2030-2033 niezgodnie z obowiązującą wieloletnią prognozą finansową, z naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 5, 6 i 6a u.f.p.;

 

5.

zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

- nieprecyzyjne odesłanie do przepisów ustawy z dnia 2 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w §2 pkt 1 oraz w §9 ust. 1 pkt 2 Uchwały, co stanowi naruszenie §22 ust. 2 w zw. z §143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”;

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez:

a) zawarcie postanowienia, że w zawiadomieniu o rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym określa się ewentualne potrącenia, co stanowi naruszenie art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 1 u.f.p.

b) zawarcie w Załączniku do uchwały – „Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na … rok” oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, ze znane mi są zapisy art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 z późn. zm.): »Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.«”, co stanowi naruszenie art. 1 w zw. z art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

- uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez:

a) zawarcie definicji „placówki”, która modyfikuje tożsamy termin zawarty w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych, co stanowi naruszenie powołanego przepisu ustawy oraz zasady określoności przepisów prawa;

b) posłużenie się zwrotem w §5 ust. 1 uchwały „raty dotacji”, co stanowi naruszenie art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku
z:

a) zapisem uchwały określającym obowiązek kontrolowanego do przedstawienia informacji w sposób „niezwłoczny”, co jest sprzeczne z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 20017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

b) zapisem zawartym w zakresie uregulowań dotyczących wystąpienia  pokontrolnego „wzywającego do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji”, co jest sprzeczne z  art. 251 i art. 252 w zw. z art. 60 pkt 1 oraz 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez uwzględnienie w rozliczeniu dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym, kwoty wyrównania z tytułu dotacji za rok poprzedni, co stanowi naruszenie art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:

-        brakiem zgłoszenia projektu ww. Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

-        brakiem określenia w uchwale obligatoryjnych elementów wniosku o udzielenie dotacji, co stanowi naruszenie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez:

1)     określenie w uchwale, że dotację dla szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przekazuje się zaliczkowo według frekwencji za poprzedni miesiąc i dokonuje się korekty w miesiącu, w którym otrzymano informację o frekwencji, co stanowi naruszenie art. 34 ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

2) określenie w uchwale, że w przypadku nieposiadania dokumentów objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, co stanowi naruszenie art. 36 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

- uchwała została z istotnym naruszeniem prawa, polegającym na podjęciu uchwały w oparciu o nieobowiązujący akt prawa miejscowego, co stanowi naruszenie art. 573 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

- uchwała podjęta z naruszeniem prawa polegającym na niedoprecyzowaniu poziomu dofinansowania zadania realizowanego przez spółkę wodną,  co stanowi naruszenie art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, ze zm.);

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem regulacji wynikającej z art. 240a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w związku z:

- brakiem w uchwale takich elementów, jak termin składania wniosków o dotacje oraz ich rozpatrzenia, jak również termin przekazania środków dotowanemu;

- zapisami dotyczącymi obowiązku dołączania do wniosku potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu budżetu spółki wodnej;

 

 

 

 

 

 

uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z:

-         przeznaczeniem dotacji na realizację robót na bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

-         wprowadzeniem do sprawozdania z wykorzystania dotacji pouczenia o odpowiedzialności z art.233 Kodeksu karnego,

-         brakiem w Uchwale istotnych elementów zasad i trybu udzielania dotacji, takich jak wysokość dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca oraz termin przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu,

-         koniecznością podania we wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji potwierdzenia banku o stanie konta wnioskodawcy,

co stanowi naruszenie art. 443 ust. 2, ust. 4 i art. 197 Prawo wodne;

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku z:

1)     wadliwym i niepełnym uregulowaniem w Uchwale istotnych elementów zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i trybu postępowania, co prowadzi do naruszenia art. art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz pozostaje w sprzeczności z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej, w szczególności zasadą określoności prawa;

2)     wprowadzeniem we Wniosku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, co pozostaje w sprzeczności z art. 23
ust. 1 tej ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L.2016.119.1);

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku z:

a)zapisem określającym kryteria oceny kontroli wykorzystania dotacji z punktu widzenia „efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania (…) oraz gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Gminy” , co jest sprzeczne z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz  art. 251-252 u.f.p.

b)zapisem w zakresie sformułowania, zgodnie z którym „wszelkie czynności ze strony dotującego związane z realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym sporządzenie projektu umowy prowadzi merytoryczny pracownik Urzędu Gminy Klukowo, któremu Wójt powierzył prowadzenie wszelkich prac związanych z zabytkami”, co jest sprzeczne z  art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2018 poz.994, ze zm.)

 

6.

podatków i opłat lokalnych

- Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku z zapisami w których zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele statutowe „obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych”, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

- Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku z brakiem publikacji Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, co stanowi naruszenie art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;

- wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości m.in. dla budowli lub ich części, a następnie wskazano, iż zwolnienia nie obejmują budynków lub ich części, budowli lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.

- brak w Uchwale regulacji dotyczących terminu płatności opłaty miejscowej, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 19 pkt 1 u.p.o.l.

- Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie zawyżonej stawki „pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych”, co stanowi naruszenie dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.o.l.

- zwolnienia w uchwale nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co prowadzi do naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 3 i ust. 2a pkt 1 u.p.o.l.

- uchwała wprowadza obowiązek przedłożenia bez wezwania organu podatkowego do 31 stycznia każdego roku podatkowego, począwszy od roku od którego przysługuje zwolnienie, deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji podatkowej wraz z załącznikami, co prowadzi do naruszenia art. 7 ust. 3 w zw. z art. 6 u.op.o.l.

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku z: dokonaniem zmian w nieobowiązującym akcie prawnym, co pozostaje w sprzeczności z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności zasadą określoności prawa,

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez ustalenie stawki podatku od środków transportowych poniżej stawki minimalnej dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 u.p.o.l.

 

7.

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z podwyższeniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze rocznym w trakcie trwania roku podatkowego, co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zw. z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez określenie, że wchodzi ona w życie z mocą wsteczną, tj. od 1 marca 2018 r., co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych;

- Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami, w których wprowadzono obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

- Uchwała podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez zamieszczenie w Objaśnieniach błędnych informacji o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranych jako zmieszane dla nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwa domowe trzy- i czteroosobowe, co stanowi naruszenie art. 6m ust. 1a w zw. z art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.

- uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez zobowiązanie osoby składającej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co stanowi naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 6m ust. 1b i art. 6n ust. 1 u.c.p.g.

- uchwała podjęta z naruszeniem prawa w związku brakiem określenia w treści uchwały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w przypadku metody od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego, co stanowi naruszenie art. 6k ust. 1 i 3 u.c.p.g.

- uchwała podjęta z naruszeniem prawa w zakresie wzoru deklaracji określonego w załączniku do uchwały, w związku z brakiem rubryk umożliwiających prawidłowe wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 u.c.p.g.

- Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez błędne zapisy dotyczące powstania obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości w zał. nr 1 i w zał. nr 2 do uchwały, co narusza art. 6i ust. 1 pkt 1 i 2 u.c.p.g.

 

8.

absolutorium

- uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 r., tj. art. 28a ust. 2 u.s.g.

 

           

 

Odsłon dokumentu: 119807724
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-04-29 12:15,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119807724 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |