Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2008

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-06-04 09:04
Data modyfikacji:  2009-06-04 09:43
Data publikacji:  2009-06-04 09:43
Wersja dokumentu:  1


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2008 roku

 

Tabela 7. Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez regionalne izby obrachunkowe w latach 2007 i 2008
Lp. j.s.t. 2007r. 2008r. Uwagi
I. Ogółem,
z tego:
3 049 141  
1. gminy 2 413 115  
2. powiaty 314 14  
3. miasta na prawach powiatu 65 3  
4. samorząd województwa 16 1  
5. związki międzygminne,
w tym:
240 8  
a) prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)
180 8  
6. związki powiatów,
w tym:
1 0  
a) prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)
1 0  

Ogólne dane statystyczne o działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w roku 2008 wraz z zestawieniem porównawczym dla roku 2007 prezentują poniższe tabele. Pliki zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader

 

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów zbadanych w 2008 r. przez regionalne izby obrachunkowe      

 

Format PDF

 

Format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2008 roku     

 

Format PDF

 

Format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2008 roku     

 

Format PDF

 

Format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2008 roku

 

Format PDF

 

Format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2008 roku         

 

Format PDF

 

Format xls

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet i w sprawie absolutorium w 2008 roku         

 

Format PDF

 

Format xls

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w badanych przez Izbę uchwałach

Lp.

Uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych dotyczące:

Rodzaje nieprawidłowości

(najczęściej występujące)

1.

budżetu

- niewłaściwa klasyfikacja budżetowa wydatków budżetowych,

- błędne sumowanie planu dochodów i wydatków,

- wskazanie w załączniku inwestycyjnym zadania realizowanego przez inną j.s.t., na które jednostka przekazuje tylko pomoc finansową,

- błędnie określono wysokość środków na wydatki bieżące,

- błędnie wskazano całkowitą wartość projektu i okres realizacji inwestycji,

- brak zgodności pomiędzy załącznikiem inwestycyjnym a planem wydatków,

- nie ustalono lub ustalono błędnie limity na pokrycie przejściowego i planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2.

zmian budżetu

- zmniejszono wydatki nie wskazując paragrafu klasyfikacji,

- zastosowano błędną klasyfikację budżetową,

- wskazano błędną podstawę prawną do dokonywania zmian,

- błędne rozdysponowanie dotacji celowej na inwestycje,

- dokonanie zmian przez organ wykonawczy polegających na przeniesieniu między działami,

- przekroczono termin przekazania zarządzenia bądź uchwały organowi nadzoru,

- błędnie wyliczono stan zadłużenia na koniec roku,

 - błędne sumowanie zadań ogółem (zmniejszeń i zwiększeń),

- zmniejszono przychody w związku z czym powstał niedobór środków w planie budżetu na sfinansowanie rozchodów.

3.

procedury uchwalania budżetu

- Rada powierzyła opracowanie w formie uchwały budżetowej projektu budżetu wraz z załącznikami Skarbnikowi Gminy,

- pominięto obowiązek dołączenia do projektu uchwały budżetowej prognozy łącznej kwoty długu,

- błędnie określono szczegółowość planu dochodów budżetowych,

- błędnie określono procentową wysokość rezerwy ogólnej.

4.

układu wykonawczego budżetu

- zastosowano błędną klasyfikację budżetową,

- układ wykonawczy nie zgadza się z  uchwałą budżetową (wystąpiły różnice zarówno w planie wydatków i dochodów ogółem, jak i w poszczególnych działach i rozdziałach),

5.

emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez organ wykonawczy

- brak doprecyzowania ostatecznego terminu emisji obligacji oraz ostatecznego terminu sprzedaży obligacji

6.

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez organ stanowiący

 

-------------------------------------------

7.

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

- postanowiono o zaciągnięciu tego samego kredytu w dwóch uchwałach,

- postanowiono o zaciągnięciu pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w przypadku zaplanowania nadwyżki budżetowej,

- postanowiono o zaciągnięciu kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości wyższej niż deficyt.

8.

udzielania pożyczek

- jednostka postanowiła o udzieleniu pożyczki własnemu zakładowi budżetowemu

9.

udzielania poręczeń

- Rada upoważniła Burmistrza do udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego oraz ustaliła maksymalną wysokość poręczenia dla zakładu budżetowego,

- dołączona do uchwały prognoza kwoty długu nie uwzględnia zobowiązania z tytułu poręczenia weksla wystawionego przez szpital.

10.

zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów

-------------------------------------------

11.

Określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji oraz stawek udzielanych dotacji dla jednostek organizacyjnych jst

- wskazano błędną kalkulację dotacji przedmiotowej (jako dopłatę do 1m kw. powierzchni całkowitej

12.

Zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

- udzielono dotacji na działalność statutową stowarzyszenia,

- zawarto zapis „i nie więcej niż 100% ustalonych w budżecie gminy wydatków na dany rok, na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły” sprzeczny z ustawą o systemie oświaty,

- Rada wskazała imiennie stowarzyszenie, któremu udziela dotacji bez wyjaśnienia statusu organizacyjnego tejże organizacji oraz wskazania czy był zorganizowany konkurs na realizację zadania,

- przyznanie dotacji nie mieści się w katalogu działań, które mogą być dotowane na podstawie ustawy o ochronie zabytków (iluminacja świetlna zabytkowej cerkwi),

- postanowiono o udzieleniu dotacji na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności podmiotów ubiegających się o ich udzielenie.

13.

podatków i opłat lokalnych

- uchwalono stawki wyższe niż stawki maksymalne lub stawki niższe niż minimalne wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- nie uchwalono wszystkich stawek podatku dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub podatkiem od środków transportowych

- niewłaściwie określono moment wejścia w życie uchwały,

- niewłaściwie określono moment powstania obowiązku podatkowego,

- zastosowano zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości,

- w uchwale podano nieprawidłowy sposób zaokrąglania kwot podatku.

 

14.

absolutorium

- absolutorium udzielono bez uprzedniej opinii rio w tej sprawie,

- podjęto uchwałę w sprawie absolutorium na podstawie przesłanek merytorycznie błędnie sformułowanych przez Komisję Rewizyjną.

15.

Pozostałe uchwały i zarządzenia

a) rachunku dochodów własnych

 

 

b) pomocy finansowej

 

- przekazanie podatku VAT określono jako przeznaczenie dochodów własnych

 

 

 - błędnie wskazano podstawę prawną,

- w planie wydatków nie zaplanowano stosownej dotacji,

- przekroczono termin przekazania zarządzenia bądź uchwały organowi nadzoru,

- Rada postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla szkoły,

- Rada postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Odsłon dokumentu: 119808626
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119808626 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |