Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2013

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2014-02-04 11:20
Data modyfikacji:  2014-02-28 01:10
Data publikacji:  2014-02-28 01:10
Wersja dokumentu:  3


Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2013 roku

 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w roku 2013

 

Lp.

j.s.t.

2013r.

I.

Ogółem,
z tego:

140

1.

gminy

115

2.

powiaty

14

3.

miasta na prawach powiatu

3

4.

samorząd województwa

1

5.

związki międzygminne,
w tym:

7

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

7

6.

związki powiatów,
w tym:

0

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

0

 

 

Poniższe tabele w zakresie roku 2012 dotyczą działalności wszystkich Regionalnych Izb Obrachunkowych w Polsce, natomiast rok 2013 dotyczy tylko działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bialymstoku.

 

Pliki zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader.

 

 

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów zbadanych w 2013 r. przez regionalne izby obrachunkowe        

 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2013 roku 

 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2013 roku 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2013 roku           

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian 2013 roku           

 

 

Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2013 roku     

 

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian) w 2013 roku 

 

 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w badanych przez Izbę uchwałach 

Lp.

Uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych dotyczące:

Rodzaje nieprawidłowości

(najczęściej występujące)

1.

budżetu

-      niewłaściwa klasyfikacja budżetowa wydatków budżetowych,

-      błędne sumowanie planu dochodów i wydatków,

-      wskazanie w załączniku inwestycyjnym zadania realizowanego przez inną j.s.t., na które jednostka przekazuje tylko pomoc finansową,

-      błędnie określono wysokość środków na wydatki bieżące,

-      błędnie wskazano całkowitą wartość projektu i okres realizacji inwestycji,

-      brak zgodności pomiędzy załącznikiem inwestycyjnym a planem wydatków,

-      nie ustalono lub ustalono błędnie limity na pokrycie przejściowego i planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

-     błędne zaplanowanie rezerwy ogólnej i rezerw   celowych (m.in. niewłaściwe wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe)

- niewłaściwe rozdysponowanie w planie wydatków dotacji celowych z budżetu państwa

- brak w treści uchwały zapisów dotyczących szczególnej zasady wykonywania budżetu w związku z dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.

zmian budżetu

-      zmniejszono wydatki nie wskazując paragrafu klasyfikacji,

-      zastosowano błędną klasyfikację budżetową,

-      wskazano błędną podstawę prawną do dokonywania zmian,

-      błędne rozdysponowanie dotacji celowej na inwestycje,

-      dokonanie zmian przez organ wykonawczy polegających na przeniesieniu między działami,

-      przekroczono termin przekazania zarządzenia bądź uchwały organowi nadzoru,

-      brak rozbicia rodzajowego dochodów i wydatków zgodnie z art. 237 u.f.p.

-      brak rozbicia dochodów i wydatków zgodnie z art. 235 i 236 u.f.p.

-      błędne sumowanie zadań ogółem (zmniejszeń i zwiększeń),

-     zmniejszono przychody w związku z czym powstał  

      niedobór środków w planie budżetu na 

      sfinansowanie rozchodów

-    dokonaniu zmiany planu wydatków z tytułu dotacji   bez uwzględnienia tej zmiany w załączniku do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

- błędne wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego

3.

wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

- brak spełnienia relacji z art. 243 u.f.p.

- błędnie wyliczone zadłużenie w poszczególnych latach,

- brak wskazania przeznaczenia nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach,

- niezgodność zaplanowanych wielkości w WPF z budżetem oraz sprawozdaniami

- brak realistyczności danych wykazanych w WPF od 2013 roku, do czego zobowiązuje art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

- niewykazanie danych uzupełniających o długu i jego spłacie

 

4.

procedury uchwalania budżetu

- Rada powierzyła opracowanie w formie uchwały budżetowej projektu budżetu wraz z załącznikami Skarbnikowi Gminy,

 

5.

emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez organ wykonawczy

- brak

6.

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez organ stanowiący

- brak

 

7.

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

-      postanowiono o zaciągnięciu tego samego kredytu w kilku zarządzeniach,

-      postanowiono o zaciągnięciu pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w przypadku zaplanowania nadwyżki budżetowej,

-      postanowiono o zaciągnięciu kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości wyższej niż deficyt

- kredyt zaciągnął organ bez upoważnienia lub limitu.

8.

udzielania pożyczek

- wykonanie zarządzenia powierzono skarbnikowi miasta

9.

udzielania poręczeń

- organ wykonawczy nie miał podstaw prawnych do udzielenia poręczenia

10.

zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów

- brak

 

11.1.

określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji oraz stawek udzielanych dotacji dla jednostek organizacyjnych jst

- brak

 

11.2.

zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

-      organ stanowiący przyznał sobie prawo do wstrzymania dotacji

-      przyznanie dotacji nie mieści się w katalogu działań, które mogą być dotowane na podstawie ustawy o ochronie zabytków (iluminacja świetlna zabytkowej cerkwi),

-      ustalenie trybu udzielenia dotacji niezgodnie z przepisami,

- postanowiono o udzieleniu dotacji na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności podmiotów ubiegających się o ich udzielenie.

12.1.

podatków i opłat lokalnych

-      uchwalono stawki wyższe niż stawki maksymalne lub stawki niższe niż minimalne wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

-      nie uchwalono wszystkich stawek podatku dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub podatkiem od środków transportowych

-      niewłaściwie określono moment wejścia w życie uchwały,

-      niewłaściwie określono moment powstania obowiązku podatkowego,

-      zastosowano zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości,

w uchwale podano nieprawidłowy sposób zaokrąglania kwot podatku.

12.2.

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pouczeniu określono termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za II i IV kwartał niezgodnie z zapisami art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- brak w uchwale regulacji dotyczących układu informacji i powiązań między nimi w zakresie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- brak w części normatywnej uchwały zapisów, dotyczących terminu i miejsca składania deklaracji, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- zawarcie we wzorze deklaracji oświadczenia o uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy

13.

absolutorium

- błędna podstawa prawna uchwały,

 

14.

pozostałe uchwały i zarządzenia

-      błędnie wskazano podstawę prawną,

-      w planie wydatków nie zaplanowano stosownej dotacji,

-      przekroczono termin przekazania zarządzenia bądź uchwały organowi nadzoru,

-      Rada postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla szkoły,

- Rada postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Odsłon dokumentu: 119809261
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2014-02-04 01:53, 2014-02-04 01:40,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119809261 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |