Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2006 - planowane szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-05-10 08:45
Data modyfikacji:  2006-05-10 08:51
Data publikacji:  2006-05-10 08:51
Wersja dokumentu:  4


 

RAMOWY  PLAN  SZKOLEŃ  2006

 

I.   Plan  szkoleń   pracowników  jednostek   samorządu  terytorialnego.

 

 

Tematyka szkolenia

 

 

 

Osoby objęte szkoleniem

 

Zmiany w systemie finansów publicznych po 1 stycznia 2006 r.

 

 

skarbnicy j.s.t

 

Jawność gospodarki finansowej JST w świetle nowych uregulowań prawnych

 

 

skarbnicy j.s.t

 

Sprawozdawczość budżetowa – zmiany przepisów o sprawozdawczości budżetowej, problemy , poprawność  i ocena zarówno sprawozdań kwartalnych jak  i opisowych

 

 

 

skarbnicy j.s.t

 

Sporządzanie bilansu  JST   i ogólne zasady rachunkowości budżetowej

 

 

 

j.w.

 

Budżet JST, uchwala budżetowa oraz klasyfikacja budżetowa – zmiany i zastosowanie, w szczególności  w kontekście ujmowania w budżecie środków  unijnych.

 

 

j.w.

 

 

Audyt  wewnętrzny  a kontrola finansowa w JST ( problematyka audytu w JST i jej jednostkach organizacyjnych)

 

 

skarbnicy j.s.t

Przedstawiciele organów wykonawczych jst

 

 

 

Zamówienia publiczne –Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Pracownicy j.s.t.

 

 

Program Bestia@ - moduł planistyczny

 

 

Pracownicy j.s.t.

 

 

 

Zasady gospodarki finansowej JST i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

Skarbnicy j.s.t.

Przedstawiciele organów wykonawczych jst

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych Rad

 

 

Sprawozdawczość w zakresie długu publicznego, forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych w kontekście posiadania osobowości prawnej tych jednostek 

 

 

 

Pracownicy j.s.t

 

Podatki i opłaty lokalne w świetle obowiązujących przepisów.

 

 

Pracownicy j.s.t

 

Opracowywanie projektów uchwał organów stanowiących JST  w sprawach

podatkowych.

 

 

Pracownicy j.s.t.

 

 

II. Plan szkoleń pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

L.p.

Tematyka szkolenia

Osoby objęte szkoleniem

 

   1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  2.

 

 

 

   3.

  

 

  

 

Akty prawne:

 

– ustawa o  finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.

– ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

- ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– prawo zamówień publicznych

- kodeks pracy (BHP i inne)

- rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

– inne, w miarę ukazywania się przepisów wykonawczych i innych regulujących

    sprawy objęte nadzorem i kontrolą rio.

 

 

Omówienie przyjętych na 2006 r. programów kontroli koordynowanych.

 

 

 

Nauka obsługi programów komputerowych  , w tym programu Bestia@

 

 

1) członkowie Kolegium RIO

 

2) inspektorzy Wydziału Kontroli

 

3) specjaliści Wydziału Informacji, Analiz

    i Szkoleń

 

4) inni pracownicy – stosownie do zakresu

    czynności

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119824005
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2008-04-24 12:33, 2007-07-23 01:07, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:03, 2007-07-23 01:00, 2006-05-10 08:50, 2006-05-10 08:49, 2006-05-10 08:47,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119824005 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |