Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2007 - planowane szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-05-10 08:45
Data modyfikacji:  2007-07-23 01:07
Data publikacji:  2007-07-23 01:07
Wersja dokumentu:  9


 

RAMOWY  PLAN  SZKOLEŃ  2007

 

             I.   Plan  szkoleń   pracowników  jednostek   samorządu  terytorialnego.

 

 

Tematyka szkolenia

 

 

 

Osoby objęte szkoleniem

Zasady uchwalania i wykonywania budżetu, omówienie instytucji absolutorium, zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych

 

przewodniczący rad, przewodniczący komisji rewizyjnych rad oraz przedstawiciele organów wykonawczych j.s.t

Zasady uchwalania i wykonywania budżetu, omówienie instytucji absolutorium, zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych

 

 

radni Gmin  Brańsk, Rudka oraz Miasta Brańsk

 

Zmiany w systemie finansów publicznych po 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

skarbnicy j.s.t

 

Sprawozdawczość budżetowa – zmiany przepisów o sprawozdawczości budżetowej, problemy , poprawność  i ocena zarówno sprawozdań kwartalnych jak  i opisowych

 

 

 

skarbnicy j.s.t

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych  JST   i ogólne zasady rachunkowości   budżetowej

 

 

 

j.w.

 

Budżet JST, uchwala budżetowa oraz klasyfikacja budżetowa – zmiany i zastosowanie, w szczególności  w kontekście ujmowania w budżecie środków  unijnych.

 

 

j.w.

 

 

Zamówienia publiczne –Prawo zamówień publicznych, nowelizacja ustawy

 

 

Pracownicy j.s.t.

 

 

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych osób prawnych, forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych w kontekście posiadania osobowości prawnej tych jednostek 

 

 

 

Pracownicy j.s.t

 

Podatki i opłaty lokalne w świetle obowiązujących przepisów.

 

 

Pracownicy j.s.t

 

Opracowywanie projektów uchwał organów stanowiących JST  w sprawach

podatkowych.

 

 

Pracownicy j.s.t.

 

Egzekucja administracyjna – należności podatkowe, do których stosuje się przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa

 

Pracownicy j.s.t

 

  

 

        II. Plan szkoleń pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

L.p.

Tematyka szkolenia

Osoby objęte szkoleniem

 

 1

 

Akty prawne:

 

 ustawa o  finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. po nowelizacji z dnia

    8 grudnia 2006 r.

 ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

-   ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 prawo zamówień publicznych

-   kodeks pracy (BHP i inne)

-   rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

 inne, w miarę ukazywania się przepisów wykonawczych i innych regulujących

    sprawy objęte nadzorem i kontrolą rio.

 

 

1) członkowie Kolegium RIO

 

2) inspektorzy Wydziału Kontroli

 

3) specjaliści Wydziału Informacji, Analiz

    i Szkoleń

 

4) inni pracownicy – stosownie do zakresu

    czynności

 

 

 

2

Omówienie rezultatów finansowych działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych. – podstawowe  zasady sprawozdawcze

 

3

Omówienie przyjętych na 2007 r. programów kontroli koordynowanych.

 

4

Wdrażanie  standardów kontroli prowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe.

 

5

Nauka obsługi programów komputerowych , w tym programu Bestia@

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119741936
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2008-04-24 12:33, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:03, 2007-07-23 01:00, 2006-05-10 08:51, 2006-05-10 08:50, 2006-05-10 08:49, 2006-05-10 08:47,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119741936 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |