Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Dostep do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej - wzór wniosku  

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  Dostęp do informacji publicznej

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-08 09:05
Data modyfikacji:  2015-03-04 11:31
Data publikacji:  2015-03-04 11:31
Wersja dokumentu:  4


Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

tekst jedn. Dz.U.z 2014r., poz. 782 z późn. zm.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek:

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: .............................................................................................................................


Adres: .............................................................................................................................

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: *

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki komputerowe

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

  Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres .....................................................
  Przesłanie informacji pocztą pod adres**.........................................................................
........................................................................................................................

  Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

 

.....................................................                            ...............................................

Miejscowość, data                                                              podpis wnioskodawcy

 

 

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Izba zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 


Powyższy wniosek można pobrać w dwóch formatach, tj MS Word i Acrobat Reader

Wniosek w formacie *.doc

Wniosek w formacie *.pdf

 

Odsłon dokumentu: 116371957
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2018-06-21 10:32, 2018-02-14 02:13, 2018-02-14 02:10, 2018-02-14 02:06, 2018-02-14 02:04, 2018-02-14 02:02, 2015-03-04 12:02, 2015-03-04 11:57, 2015-03-04 11:42, 2015-03-04 11:41, 2015-03-04 11:40, 2015-03-04 11:36, 2015-03-04 11:32, 2015-03-04 11:21, 2015-03-04 11:08, 2006-02-08 09:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116371957 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |