Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Podstawy prawne

Podstawa prawna działania RIO - Informacje ogólne  

Podstawa prawna działania RIO - Konstytucja RP (fragmenty)  

Podstawa prawna działania RIO - Rozporządzenie Prezesa R.M.  

Podstawa prawna działania RIO - Ustawa o RIO  Rozporządzenie Prezesa R.M.

Autor:  Administrator
Dodane przez:  Administrator
Data utworzenia:  2003-10-16 02:09
Data modyfikacji:  2003-10-16 02:21
Data publikacji:  2003-10-16 02:40
Wersja dokumentu:  1


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
 

z dnia 14 stycznia 2000 r. 

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.
(Dz. U. z dnia 21 stycznia 2000 r.)


Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami", zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Prezes izby kieruje działalnością izby, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kolegium, a w szczególności:
1) określa, w formie zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacyjny izby,
2) zwołuje posiedzenia kolegium izby,
3) wyznacza, spośród członków kolegium, składy orzekające i ich przewodniczących
4) powołuje, spośród członków kolegium, komisję do rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062), zwanej dalej "ustawą", w składzie 3-5 osób i wyznacza jej przewodniczącego; od uchwał komisji służy odwołanie w trybie art. 20 ust. 1 ustawy,
5) informuje wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o negatywnych opiniach z przebiegu wykonania za I półrocze i za rok budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiaty i województwa samorządowe na podstawie odrębnych ustaw,
6) przekazuje Prezesowi Rady Ministrów i właściwym organom uchwały zawierające informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz dotacji z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiaty i województwa samorządowe na podstawie odrębnych ustaw,
7) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej sprawozdanie z wykonania budżetu oraz ramowego planu pracy izby, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy.

§ 3.

Zastępca prezesa izby:
1) wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez prezesa izby,
2) kieruje działalnością izby w czasie nieobecności prezesa izby.

§ 4.

1. Kolegium izby odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
2. Z przebiegu posiedzenia kolegium izby sporządza się protokół.
3. Postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał.
4. Uchwały kolegium podpisuje prezes izby lub jego zastępca, jeżeli przewodniczył obradom kolegium.

§ 5.

1. Składy orzekające, o których mowa w § 2 pkt 3, mogą odbywać posiedzenia poza siedzibą izby.
2. Uchwały składów orzekających:
   1) zapadają większością głosów,
   2) zawierają uzasadnienie,
   3) podpisuje przewodniczący składu.
3. Od uchwał składów orzekających w sprawach opinii, o których mowa w art. 13 pkt 1-6 ustawy, odwołanie składa zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a w sprawach opinii, o której mowa w art. 13 pkt 7 i 8 ustawy - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6.

W izbie tworzy się wydziały:
1) kontroli gospodarki finansowej,
2) informacji, analiz i szkoleń.

§ 7.

1. Wydział kontroli gospodarki finansowej w szczególności:
   1) przeprowadza kontrole w:
      a) jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych,
      b) związkach międzygminnych,
      c) innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi",
   2) opracowuje projekt planu kontroli,
   3) opracowuje sprawozdanie z działalności kontrolnej.
2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
   1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego,
   2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,
   3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami.
4. Wystąpienia pokontrolne wraz z wnioskami, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, po podpisaniu przez prezesa izby, naczelnik wydziału przekazuje jednostce kontrolowanej.
5. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.
6. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.

Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:
1) przygotowywanie ramowego planu pracy izby,
2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby,
3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy,
4) przygotowywanie informacji, o których mowa w § 2 pkt 5-7,
5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,
6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,
7) przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
8) upowszechnianie informacji wynikających ze sprawowania kontrolnej funkcji przez izbę.

§ 9.

Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i doradczych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

§ 10.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej zapewnia niezbędne warunki techniczno-organizacyjne do wykonywania uprawnień Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad regionalnymi izbami obrachunkowymi, wynikających z ustawy, a w szczególności:
1) na podstawie wniosku Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych opracowuje projekt zbiorczego budżetu, ujętego w odrębnej części budżetu państwa, i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej,
3) prowadzi obsługę kadrową w związku z powoływaniem i odwoływaniem prezesów izb i ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 11.

1. W przypadku zwolnienia stanowiska członka kolegium, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, prezes izby, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, ogłasza w dzienniku urzędowym województwa konkurs na stanowisko członka kolegium izby.
2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszają kandydatury, spełniające wymogi określone w art. 15 ust. 4 ustawy, kolegium właściwej izby.
3. Zgłoszenia innych kandydatur, spełniających wymogi określone w art. 15 ust. 4 ustawy, dokonuje się do kolegium właściwej izby w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w dzienniku urzędowym województwa.
4. Kolegium izby opiniuje zgłoszone kandydatury, biorąc w szczególności pod uwagę wymogi określone w art. 15 ust. 4 ustawy oraz realizując zasadę powoływania przez Prezesa Rady Ministrów członków kolegium w połowie spośród kandydatów zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w połowie w inny sposób.
5. Prezes izby niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, uchwałę kolegium przedstawiającą kandydatów na członków kolegium, dołączając opinię o kandydatach kolegium właściwej izby.

§ 12.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania (Dz. U. Nr 94, poz. 463).

§ 13.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.


ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r.
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r.

Odsłon dokumentu: 116561596
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2005-06-21 09:11, 2004-10-27 02:21,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116561596 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |