Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Organy Izby

Kolegium Izby (Zadania i kompetencje Przewodniczącego)  Kolegium Izby

Autor:  Administrator
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-10-16 02:29
Data modyfikacji:  2009-04-23 11:08
Data publikacji:  2009-04-23 11:08
Wersja dokumentu:  2


     Kolegium jest organem realizującym zadania izby w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków na podstawie kryterium zgodności z prawem. Zakres przedmiotowy nadzoru obejmuje uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, przedkładane w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, w następującym zakresie:
– procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
– budżetu i jego zmian,
– zaciągania zobowiązań obciążających budżet (kredyty, pożyczki, obligacje) i udzielania pożyczek,
– podatków i opłat lokalnych,
– zasad i zakresu przyznawania dotacji,
– absolutorium.

     Ustawowo przewidziane środki nadzoru podejmowane przez Kolegium sprowadzają się do:
– stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia,
– uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
– wskazania nieistotnego naruszenia prawa.

     Ponadto w zakresie realizacji zadań kontrolnych oraz informacyjno-szkoleniowych izby kompetencje Kolegium obejmują:
– rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
– rozpatrywanie odwołań od opinii składów orzekających w sprawach określonych w art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

     Do zadań Kolegium związanych z funkcjonowaniem izby należy:
– uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz uchwalanie ramowego planu pracy, w tym planu kontroli,
– przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy.

Kolegium podejmuje decyzje w sposób właściwy dla organu kolegialnego w formie uchwał, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu tego organu. Członkowie Kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.


 Na podstawie art., art. 11, 13, 14, 18 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577, ze zm.)


Odsłon dokumentu: 116572900
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2017-11-08 02:01, 2012-08-03 01:00, 2012-07-17 11:41, 2003-10-16 02:38,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116572900 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |